Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Science studieretninger

Science studieretningerne er for dig, der vil vide, hvordan naturvidenskabelige fag kan bruges til at undersøge sammenhænge, og hvordan de anvendes indenfor teknologi, industri og forskning.

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer på højt niveau, hvor du får lov at arbejde sammen med andre med samme interesser.

Sønderborg Statsskole elev laver fysik forsøg i laboratoriet

Indhold

Studieretningen giver adgang til praktisk taget alle videregående uddannelser og er et rigtigt godt fundament for dig, der allerede ved, at du vil tage en lang videregående uddannelse.

Ingeniører der arbejder på en racerbil
Du kommer til at arbejde både teoretisk og eksperimentelt med fagene og får indblik i verdenen omkring dig – fra naturens mindste byggesten til universets opbygning.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Denne studieretning har fokus på naturvidenskab, og den giver adgang til de fleste videregående uddannelser, bl.a. naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige.

Sønderborg Statsskole elev laver forsøg i laboratoriet til DM i science

Indhold

Denne studieretning er for dig, der har almen interesse i naturvidenskabelige emner og tankegange.

Ingeniør der arbejder ovenpå en stor vindmølle

Du får matematik på højeste niveau og sammen med fysik og kemi, så bliver der arbejdet både teoretisk og eksperimentelt for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.

Med fagene på denne studieretning kan du beskæftige dig med mange emner, som f.eks. rumfart, lægevidenskab eller fremtidens energiformer.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Bioteknologi er et fag, der er bygget op af biologi og kemi, og anvender viden og fremgangsmåder fra begge fag.

Sønderborg Statsskole elever laver forsøg i laboratoriet

Indhold

Studieretningen er for dig, der er interesseret i ny teknologi, biologi, kemi, matematik og fysik.

Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. I fysik beskæftiger man sig med de grundlæggende undersøgelsesteknologier, hvor man i matematik lærer at belyse statistiske og dynamiske forhold.

Bioteknologi medarbejder i en virksomhed
På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab indenfor bioteknologi.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

Biologi A
Kemi B

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i emner som natur, miljø, hvordan kroppen fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og forskning.

Sønderborg Statsskole elever laver forsøg i laboratoriet

Indhold

Fagenes fokus er på naturvidenskabelige metoder og emner. Studieretningen er adgangsgivende til naturvidenskabelige- og sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser.

Havbiolog der dykker med en haj

Undervisningen består af teori, såvel som eksperimentelt arbejde, både i laboratoriet med f.eks. gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper. Det foregår også i naturen, hvor man kan lave lokale biologiske feltundersøgelser.

Med fagene på denne studieretning kan man beskæftige sig med mange emner, som f.eks. lægemidler eller marinebiologi.

Med vores studievælger kan du få lagt et skema med præcis de fag du ønsker.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.
Naturvidenskabeligt Grundforløb fag ikon

FYSIK A

I fysik A lærer du om fysisk tankegang og at arbejde med fysiske metoder. Du opnår forståelse for centrale områder af den klassiske og den moderne fysik. Du bliver i stand til at bearbejde og vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.
Fysik fag ikon

KEMI B

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.
Kemi fag ikon

BIOLOGI C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter. Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Biologi fag ikon

MATEMATIK A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden
Matematik fag ikon

DANSK A

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område. Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

Dansk fag ikon

IDRÆT C

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder. Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.
Idræt fag ikon

HISTORIE A

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

Historie fag ikon

ENGELSK B

I engelsk B lærer du at forstå mundtlig og skriftlig engelsk om almene og faglige emner. Du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA og lærer at orientere dig i engelsksproget stof og vurdere forskellige informationskilder.

Engelsk fag ikon

SAMFUNDSFAG C

I samfundsfag C får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.
Samfundsfag ikon