Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og HF

Sproglige studieretninger

De sproglige studieretninger er for dig, der har lyst til at få udsyn til andre kulturer og evnen til at tale, oversætte og analysere fremmedsprog. Sprogfagene arbejder både med sprogindlæring, samfundsforhold og de kulturer, sprogene tales i.

Engelsk A
Spansk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der søger faglige udfordringer i det sproglige område.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, spansk, lingvistik eller retorik.

I undervisningen arbejdes med kreative opgaver, debatter og masser af øvelser i grammatik, udtale og oversættelse.

Studieretningen kan du få med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

Studieretningen sigter på studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation. Dette kunne være som tolk eller sproglærer.
EnSpTyBillede

Engelsk A
Spansk A
Latin C

Studieretningen er for dig, der har fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. spansk, lingvistik, retorik eller amerikanske studier m.fl.
ENSpla_billede

Mange med sproglige uddannelser arbejder med f.eks. forskellige former for kommunikation, journalistik, tolkning, pædagogik eller undervisning. 

I denne studieretning skal du have ét naturvidenskabeligt fag på C-niveau og derudover har du 4 frie valg.

I undervisningen arbejder vi med blandt andet kulturforståelse, debatter, øvelser i grammatik, udtale og oversættelse.

Engelsk A
Fransk A
Tysk B

Denne studieretning er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker, og gerne vil kunne kommunikere på flere sprog.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for det sproglige område, som f.eks. amerikanske studier, tysk, lingvistik eller retorik.

Studieretningen kan du få med Matematik C, og du behøver ikke et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

I undervisningen arbejder du med kommunikation på tværs af sproglige, sociale og kulturelle forskelle. Studieretningen åbner muligheder for arbejde som f.eks. korrespondent eller sproglærer.
EnFrTy_billede

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der mener, at kultur, litteratur, medier og samfundet er spændende og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på sin egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen sigter mod uddannelse inden for sprog og litteratur, men åbner også for videregående studier inden for psykologi eller sociologi.
EnTySamf_billede_smal

I undervisningen arbejdes med skønlitteratur, film og musik, og man læser artikler og interviews på originalsprogene.

Der skrives en masse, så dit sprog udvikler sig, både på dansk og fremmedsprogene.

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der mener, at kultur, litteratur, medier og samfund er spændende, og har lyst til at kommunikere med andre mennesker og blive klogere på sin egen og andres verden.

INDHOLD

Studieretningen giver dig en god indgang til studier med fokus på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation – men også til studier som psykologi eller sociologi. I studieretningen med fransk og engelsk ligger hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfundsforhold i tysk- og fransktalende lande.
Studieretningen giver mulighed for at beskæftige sig med sprog og samfund feks. kommunikationsrådgiver, korrespondent eller tolk.
EnFrSamfBillede

ENGELSK A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi. Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.

KEMI B

I kemi B får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner. Du bliver i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

DANSK A

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område. Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

HISTORIE A

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

SAMFUNDSFAG C

I samfundsfag C får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

RELIGION C

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid. Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

OLDTIDSKUNDSKAB C

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv. Igennem kendskabet til oldtidens filosofiske og kulturelle begreber, lærer du at trække linjer op til i dag og se ligheder og forskelle mellem det gamle Grækenland og det moderne Europa.

IDRÆT C

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder. Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.

MATEMATIK C

I matematik C lærer du om simple formler og at løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du får indblik i metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.

FYSIK C

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener. Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

BIOLOGI C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter. Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

NATURGEOGRAFI C

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling. Du lærer at foretage enkle empiriske undersøgelser ude i marken, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater.

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Billedkunst C

VALGFAG (2g & 3g)

Du skal i alt vælge 3 valgfag. 2 af fagene skal være på mindst B-niveau og 1 fag på C-niveau. Du kan vælge blandt følgende valgfag:

2g3g
B-niveauC-niveauB-niveauA-niveau
 • Billedkunst B
 • Fysik B
 • Matematik B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Samfundsfag B
 • Billedkunst C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Fysik B
 • Idræt B
 • Matematik B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Psykologi B
 • Religion B
 • Samfundsfag B
 • Matematik A
 • Musik A
 • Samfundsfag A
 • Tysk fortsætter A

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker

SPANSK A

I spansk A får du et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation. Ligeledes får du et solidt kendskab til spansk grammatik.