Samfundsvidenskab studieretninger

De naturvidenskabelige studieretninger er for dig, der vil vide, hvordan science kan bruges til at undersøge sammenhænge, og hvordan fagene anvendes indenfor teknologi, industri og forskning.

Samfundsfag A
Matematik A

Denne studieretning er for dig, der gerne vil forstå, hvordan matematikken kan bruges til at opstille forklaringsmodeller på komplekse samfundsproblemer.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til en lang række videregående uddannelser, bl.a. inden for sproglige, samfundsvidenskabelige og matematiske områder, som f.eks. statskundskab og forsikringsmatematik.
samfamata billede 852X340

Matematikken bruges som værktøj til at systematisere og analysere samfundet og økonomien.

Der arbejdes varieret og problemorienteret, og der skiftes mellem statistik, regneark og matematiske modeller samt emner som diskursanalyse, medieanalyse og politiske beslutningsprocesser.

Samfundsfag A
Engelsk A

Studieretningen undersøger, hvordan samfundet forandres under påvirkning af internationale kulturelle påvirkninger, den globale økonomi og politiske strømninger på tværs af lande og kontinenter.

INDHOLD

Denne studieretning giver adgang til en lang række uddannelser, primært inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. engelsk, psykologi, sociologi eller statskundskab.

Ved hjælp af teorier om samfundet opstilles forklaringsmodeller på en række af de komplekse udviklingsmønstre, som karakteriserer den globale verden.

Der lægges særlig vægt på den engelsksproglige del, men der trækkes også tråde til både Asien og det øvrige Europa.
samfaenga billede 620X283
I undervisningen arbejdes problemorienteret med fokus på diskursanalyse, politiske beslutningsprocesser, medieundersøgelser og statistik, hvor også kommunikation og analyser af kultur, samfund og historie i den engelsksprogede verden er i centrum.
Scroll to Top

SAMFUNDSFAG A

I samfundsfag A får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, såvel i Danmark som internationalt. Du lærer bl.a. at bruge samfundsvidenskabelige teorier og metoder, og du udvikler din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger.

MATEMATIK A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden

DANSK A

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område. Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

HISTORIE A

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

ENGELSK B

I engelsk B lærer du at forstå mundtlig og skriftlig engelsk om almene og faglige emner. Du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA og lærer at orientere dig i engelsksproget stof og vurdere forskellige informationskilder.

RELIGION C

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid. Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

OLDTIDSKUNDSKAB C

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv. Igennem kendskabet til oldtidens filosofiske og kulturelle begreber, lærer du at trække linjer op til i dag og se ligheder og forskelle mellem det gamle Grækenland og det moderne Europa.

IDRÆT C

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder. Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.

FYSIK C

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener. Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

BIOLOGI C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter. Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

NATURGEOGRAFI C

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling. Du lærer at foretage enkle empiriske undersøgelser ude i marken, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater.

VALGFAG

Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveau
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Billedkunst C

VALGFAG (3g)

Du skal vælge 2 fag på mindst C-niveau. Har du valgt et begyndersprog på A-niveau, udgår det ene C-niveauvalg. Du skal have ét naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveauB-niveauNaturvidenskab
B-niveau
A-niveau
 • Billedkunst C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Religion B
 • Biologi B
 • Fysik B
 • Naturgeografi B
 • Tysk fortsætter A
 • Engelsk A

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi. Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.

SPROGVALG

Hvis du vælger Fransk A eller Spansk A som begyndersprog, kan du ikke vælge Tysk B fortsætter sprog.

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker.

ENGELSK A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

MATEMATIK B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.

VALGFAG (3g)

Du skal vælge 2 fag på mindst C-niveau. Har du valgt et begyndersprog på A-niveau, udgår det ene C-niveauvalg. Du skal have ét naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du kan vælge blandt følgende valgfag:

C-niveauB-niveauNaturvidenskab
B-niveau
A-niveau
 • Billedkunst C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Musik B
 • Religion B
 • Biologi B
 • Fysik B
 • Naturgeografi B
 • Tysk fortsætter A

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker