Musik studieretninger

Studieretningen er for dig, der har lyst til at arbejde både teoretisk og praktisk med musikken og dens forskellige udtryksformer og kontekster.

Musik A
Matematik A

Studieretningen er for dig, der vil arbejde med musikken i fremtiden og tænker på at opbygge sine analytiske evner med matematikken

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. musikvidenskab (med adgangsprøve), psykologi, sociologi og forskellige matematiske studier.

Du vil analysere kompositioner og forstå værkerne i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Med matematikken arbejder du med musikken som et system. Det forventes, at du deltager i skolens forskellige musikalske arrangementer.

Studieretningen giver dig mulighed for at beskæftige dig med kreativitet og kommunikation, som f.eks. musiklærer, eventkoordinator eller journalist. Den er platformen for at komme ind på musikkonservatoriet.
MusAMatA_billede_smal

Musik A
Engelsk A

Studieretningen er for dig der interesserer sig for musik i en kommunikativ og kulturel kontekst, hvor fokus er de engelsktalende kulturer.

INDHOLD

Studieretningen giver adgang til videregående uddannelser inden for sproglige og samfundsvidenskabelige områder, som f.eks. musikvidenskab (med adgangsprøve), psykologi eller sociologi.
MusAEngA_billede_smal
Du får udfordret og udviklet dine musikalske evner og styrket dine sproglige evner. I undervisningen kommer du til at arbejde med medier, kommunikation og lyrik.
Scroll to Top

MUSIK A

I musik A beskæftiger du dig selvstændigt med musik og sang og lærer at tilrettelægge og deltage aktivt i musikalske forløb, både inden for klassisk og rytmisk musik. Du får musikalsk viden og kunnen og lærer bl.a. om musikteori og -historie, samtidig med at du øver dig i solo- og sammenspil.

MATEMATIK A

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder. Du får bl.a. kendskab til statistiske analysemetoder. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden

ENGELSK B

I engelsk B lærer du at forstå mundtlig og skriftlig engelsk om almene og faglige emner. Du får en grundviden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA og lærer at orientere dig i engelsksproget stof og vurdere forskellige informationskilder.

SAMFUNDSFAG C

I samfundsfag C får du kendskab til danske og internationale samfundsforhold samt til enkle, faglige teorier og metoder. Du får bl.a. undervisning i politiske beslutningsprocesser og undersøger fx konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet.

HISTORIE A

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien. Du får ligeledes viden om væsentlige træk i det nutidige samfundsliv med hovedvægten på det danske samfund.

RELIGION C

I religion C lærer du om kristendom og andre religioner. Faget giver dig indsigt i religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid. Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

OLDTIDSKUNDSKAB C

I oldtidskundskab beskæftiger du dig med lige dele sprog, kultur og historie. Du oversætter og fortolker oldtidens græske tekster og danner dig samtidig et billede af den fælles europæiske kulturarv. Igennem kendskabet til oldtidens filosofiske og kulturelle begreber, lærer du at trække linjer op til i dag og se ligheder og forskelle mellem det gamle Grækenland og det moderne Europa.

DANSK A

I dansk A får du et solidt kendskab til både det sproglige, litterære og mediemæssige område. Du får bl.a. undervisning i at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster ud fra et tekstanalytisk begrebsapparat, herunder også at give en sproglig karakteristik.

IDRÆT C

I idræt C får man alsidige idrætslige oplevelser samt viden om kroppen og dens bevægelses- og udtryksmuligheder. Du får bl.a. undervisning i bevægelsesglæde og kropsbevidsthed, og du lærer om idrættens funktioner og betydning i samfundet.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Du bliver her præsenteret for naturvidenskabelige fag som biologi, kemi og fysik, og lærer om det der er fælles for alle fag – bl.a. videnskabelig metode. Faget giver dig både teoretisk og praktisk viden. Du hører om, hvordan den naturvidenskabelige forskning gennem tiderne har påvirket samfundet, og du øver dig i at foretage eksperimenter i laboratoriet og naturen.

FYSIK C

I fysik C får du kendskab til og lærer at bruge enkle modeller, som kan forklare forskellige fysiske fænomener. Du bliver i stand til at forstå informaton om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger. Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt.

BIOLOGI C

I biologi C får du kendskab til biologisk teori og arbejdsmetode og lærer at gennemføre undersøgelser og enkle eksperimenter. Du bliver i stand til at vurdere konkrete eksempler på anvendelse af biologisk viden og lærer at udtrykke dig om biologiske sammenhænge ved hjælp af relevante faglige begreber. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

NATURGEOGRAFI C

I naturgeografi beskæftiger du dig med, hvordan mennesket tilpasser sig, udnytter og forvalter naturen og omverdenen. Du lærer herunder bl.a. om bæredygtig udvikling. Du lærer at foretage enkle empiriske undersøgelser ude i marken, at analysere de indsamlede data og formidle dine resultater.

VALGFAG (3g)

Du skal have 2 valgfag på mindst C-niveau. Har du valgt et begyndersprog på A-niveau, udgår det ene C-niveauvalg. Du skal have ét naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Du kan vælge blandt følgende valgfag

:

C-niveauB-niveauNaturvidenskab
B-niveau
A-niveau
 • Billedkunst C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C
 • Billedkunst B
 • Idræt B
 • Mediefag B
 • Religion B
 • Biologi B
 • Fysik B
 • Naturgeografi B
 • Tysk fortsætter A
 • Engelsk A

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

I almen sprogforståelse lærer du sproglig praksis, som bl.a. er skriftlige og sproglige udtryksformer samt grammatisk termologi. Du får kompetencer til at benytte din viden om latin og andre sprog til at belyse sammenhænge mellem sprog og kultur.

SPROGVALG

Hvis du vælger Fransk A eller Spansk A som begyndersprog, kan du ikke vælge Tysk B fortsætter sprog.

Brug studievælgeren til at få lagt et skema over det studieforløb du ønsker.

TYSK B

I tysk fortsættersprog B lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt med et nuanceret ordforråd. Samtidig får du et solidt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

ENGELSK A

I engelsk A får du et solidt kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer og lærer at begå dig sprogligt i en globaliseret verden. Du får undervisning i at analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk og får et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

MATEMATIK B

I matematik B lærer du at arbejde med simple formler samt beskrive og løse simple problemer med matematisk indhold. Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.