Statsskolens strategi

Sønderborg Statsskole er et alment gymnasium, der tilbyder 2-årig højere forberedelseseksamen (hf) og 3-årig studentereksamen (stx), og har til formål, at bedst mulig forberede eleverne til en vidergående uddannelse.

Statsskolens strategi

Statsskolen er et moderne gymnasium med stærke historiske rødder og mange traditioner, der er med til skabe et stærkt fællesskab og gøre skolen attraktiv for elever og medarbejdere. Skolens smukke, gamle bygninger, er centralt placeret i Sønderborg, og er et kendetegn for skolens betydning i lokalsamfundet.

En studentereksamen fra Sønderborg Statsskole sikrer og dokumenterer, at man som elev har erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i en bred vifte af fag. Det betyder, at man har en stærk, faglig gymnasial uddannelse og sociale kompetencer, så man er rustet til en fremtidig uddannelse.

Vores elever er kritiske, åbne og ansvarlige borgere med et nuanceret syn på tilværelsen i et moderne demokrati

VÆRDIER

Statskolen er præget af en særlig kultur med en række stærke værdier, værdier der tager udgangspunkt i en lang, stolt historie og som er pejlemærker for skolens forsatte udvikling.

Vores vision er at skabe et motiverende læringsfællesskab, hvor elevernes dannelse udvikles i samarbejde med engagerede lærere i et tillidsbaseret undervisningsmiljø med højt til loftet.

TILLID

På Statsskolen er tillid ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til. Tillid er en værdi i sig selv man skal forvente at blive mødt med.  Vores hverdag bygger på tillid og læres i fællesskabet af både ansatte og elever.

Først i den tillid vi møder hos andre, får vi også tillid til os selv.

ANSVARLIGHED

På Statsskolen læres ansvarlighed ved, at man møder den. Det er den måde vi som elever og ansatte træder ind i et forpligtende forhold til verden og andre mennesker.

På Statsskolen styrer ansvarlighed vores handlinger og præger vores sindelag. Det er et løfte og en forventning til alle, der bruger skolen.

ANERKENDELSE

Sønderborg Statsskole er en skole, der bygger på anerkendelse af både produkter og processer. Vi giver og får anerkendelse for både resultatet, og for processen, der fører frem til resultatet.

Vi er en skole hvor anerkendende nik og ord er en ledetråd i den fælles og den personlige læring og dannelse. På Statsskolen ligger anerkendelsen både i proces og i karaktergivning.

Tillid, ansvarlighed, fællesskab, anerkendelse og imødekommenhed

Disse centrale værdier danner rammen om skolen, hvor elever, ansatte, ledelse og bestyrelse tager aktivt del i skolens hverdag og udvikling med henblik på at skabe læring i hele organisationen.

FÆLLESSKAB

Det er i fællesskab, at man som individ bedst tilegner sig læring og dannelse.  På Statsskolen indgår individet naturligt i fællesskabet, og hvor fællesskabet rummer det enkelte individ. Herudaf træder trivslen, dannelsen og den personlige autonomi.

Fællesskabet er både dannelsens, trivslens og læringens fundament og mål.

IMØDEKOMMENHED

Statsskolen er en imødekommende skole, hvor den enkelte føler sig set som menneske, og hvor den enkelte ses blandt de mange. På skolen er der både pædagogisk, fagligt og menneskeligt imødekommenhed.

Det er en fælles handling, hvor hundrede års traditioner og historie, kommer os i møde på en måde hvor vi ser hinanden som mennesker og, hvor vi tager ansvar for den, vi møder.

UNDERVISNINGEN

Sønderborgs Statsskoles primære opgave er at skabe læring gennem god undervisning. Det er en undervisning, hvor vi kommer hinanden i møde som mennesker med det fælles formål at skabe et engageret og effektivt læringsmiljø for den enkelte.

Vejen til god og varieret undervisning går derfor hos os gennem et anerkendende imødekommende og ansvarligt samspil mellem elever og ansatte. De faglige, pædagogiske og didaktiske rammer herfor skabes gennem vedvarende udvikling af undervisningen gennem efteruddannelse af ansatte og ved inspirerende og fleksible, fysiske og organisatoriske rammer.

Dette sikrer at alle elever på Statsskolen vil indgå i motiverende, meningsfyldte og udfordrende læringsfællesskaber, der styrker deres faglighed, højner deres nysgerrighed og skærper deres innovative evner.I praksis vil elever og ansatte på Sønderborg Statsskole opleve dette som individuelle hensyn, god og åben samtalekultur og klare linjer i en varieret hverdag.

TRIVSEL

På Sønderborg Statsskole skal elever og personale trives. Statsskolen skal give plads til og sætte rammer for en sund, rummelig og foranderlig ungdomskultur, der bæres af imødekommenhed over for hinanden.
På Statsskolen er vi åbne og tydelige i vores gensidige forventninger, og vi ser et fælles ansvar i at sikre, at forventningerne kan indfries i undervisningen og i livet mellem timerne. På Statsskolen skal ingen føle sig overladt til sig selv.

SKOLEKULTUR

Sønderborg Statsskoles stærke historiske rødder og skolens mange traditioner giver en unik, fælles tryghed for elever og ansatte. Det giver sikkerhed i en udfordrende og foranderlig tid.Livet på Sønderborg Statsskole giver identitet, og i den skolekultur finder både elever og ansatte en identitetsmarkør og et fællesskab, der rækker ud over murene og langt ud over de år, man tilbringer på skolen.Sønderborg Statsskole har tradition for at være en naturlig del af Sønderborgs dynamiske kultur- og byliv.

Vi ønsker en skole, der indtager sin naturlige plads centralt i byens liv, som et sted hvor kreativitet og kultur bygger på tradition og god historie.

Statsskolen tilbyder både elever og ansatte en aktivt eksisterende skolekultur, hvor begge parter er skabende aktører i udviklingen af det nye. Vi ønsker således en skole, hvor du som elev og som ansat bakker op om både hverdagen og højdepunkterne, om timerne og om skolens arrangementer.

Vi ønsker en rummelig skolekultur, hvor man kender forskel på rigtigt og forkert, på godt og skidt, på sandt og falsk.

DE FYSISKE RAMMER

De fysiske rammer for undervisningen spiller en stor rolle for læringsprocessen.

Sønderborg Statsskole befinder sig i arkitektonisk smukke rammer placeret på Kongevej midt i Sønderborgs bymiljø. Gennem løbende renovering og udvidelse har vi sikret et tidssvarende undervisningsmiljø med et højt niveau af IT-udstyr.

Med respekt for skolens flotte, gamle bygninger ønsker vi fortsat at renovere og udvikle skolens bygninger med henblik på at understøtte pædagogisk og didaktisk udvikling og at forbedre skolens indeklima i et energi- og miljørigtigt perspektiv.

Med udgangspunkt i Statsskolens centrale placering i forhold til resten af Sønderborg ønsker vi en skole, der åbner sig ud mod byen, ikke kun metaforisk, men også rent praktisk.

Vi ønsker med imødekommenhed at invitere byens mange initiativer indenfor, og således stille skolens rammer til rådighed for det fælles bedste.

Skolen ønsker fortsat at åbne sig og være en tidssvarende medspiller i lokalsamfundet, og vi ønsker samtidig at flytte vores undervisning ud i det omkringliggende samfund, når mulighederne byder sig – og det gør de ofte i en aktiv by som Sønderborg.

ØKONOMI

Sønderborg Statsskole er en veldrevet skole med en sund økonomi. Den store elevsøgning samt en økonomisk fornuftig politik igennem mange år har været fundamentet for en økonomisk konsolidering af skolen.Vi mener, at en sund økonomi er en forudsætning for skolens manøvredygtighed, hvilket er af speciel stor betydning i en tid med økonomiske nedskæringer og faldende elevtal over hele landet.

Vi ønsker at prioritere skolens ressourcer i forhold til skolens strategi og styre skolens økonomi ansvarligt for fortsat at sikre ressourcer til pædagogisk udvikling, igangsættelse og deltagelse i udviklingsprojekter, efteruddannelse, vedligehold og fortsat udvikling af tidssvarende fysiske rammer samt at kunne sikre en høj grad af trivsel og tryghed for både elever og ansatte.

Lov om de gymnasiale uddannelser
§1

…at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.