Statsskolens strategi

Sønderborg Statsskole tilbyder både den 2-årig Højere Forberedelseseksamen (HF) og den 3-årig studentereksamen (stx).

Statsskolens strategi

Vi sikrer vores elever en stærk, faglig gymnasial uddannelse og sociale kompetencer, som ruster dem til deres videregående uddannelse og til at være kritiske, åbne og ansvarlige borgere i et moderne demokrati.

En studentereksamen fra Sønderborg Statsskole sikrer og dokumenterer, at man har erhvervet viden, færdigheder og kompetencer i en bred vifte af fag, der giver adgang til videregående uddannelser.

Det faglige indhold og samspillet mellem fagene bidrager desuden til udviklingen af et nuanceret syn på tilværelsen.

Statsskolen er et moderne gymnasium med stærke historiske rødder og mange traditioner, der er med til skabe et stærkt fællesskab og gøre skolen attraktiv for elever og medarbejdere. Skolens smukke, gamle bygninger, der er centralt placeret i Sønderborg, illustrerer tydeligt skolens betydning for lokalsamfundet.

Vores elever er kritiske, åbne og ansvarlige borgere med et nuanceret syn på tilværelsen i et moderne demokrati

På Sønderborg Statsskole mener vi, at god trivsel, tidssvarende fysiske rammer, en stærk skolekultur og en sund økonomi er en forudsætning for effektivt at kunne løse skolens kerneopgave: Undervisning af skolens elever.

Vores vision er at skabe et motiverende, meningsfyldt og udfordrende læringsfællesskab, hvor elevernes faglighed og dannelse udvikles i samarbejde med dygtige og engagerede lærere i et tillidsbaseret undervisningsmiljø med højt til loftet.

Værdier

I kraft af Sønderborg Statsskoles traditioner og historiske rødder præges skolen af en særlig kultur med en række stærke værdier.

Skolens grundlæggende værdier tager således udgangspunkt i en lang, stolt historie og fungerer samtidigt som pejlemærker for skolens forsatte udvikling, samt elever og ansattes selvforståelse.

Tillid, ansvarlighed, fællesskab, anerkendelse og imødekommenhed

Disse centrale værdier danner rammen om skolen, hvor elever, ansatte, ledelse og bestyrelse tager aktivt del i skolens hverdag og udvikling med henblik på at skabe læring i hele organisationen.

TILLID

Tillid er en værdi i sig selv, og i fællesskabet har vi mulighed for at vise tillid til hinanden, både an-satte og elever.

Vi ønsker en skole, hvor alle kan forvente at blive mødt med tillid. Vi mener, at tillid læres i fællesskaber, og først i den
tillid, vi møder hos andre, får vi også tillid til os selv.

Hverdagen på Statsskolen bygger på tillid. Det er ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til.

ANSVARLIGHED

Ansvarlighed er en måde at forholde sig til verden. Ansvarlighed læres ved, at man møder den.

Kun gennem ansvarlighed kan vi træde ind i et forpligtende forhold til verden og andre mennesker.

Vi ønsker en skole, hvor ansvarlighed styrer vores handlinger som skole og præger vores elever og ansattes hele sindelag.

På Sønderborg Statsskole er ansvarlighed et løfte og en forventning til alle, der bruger skolen.

ANERKENDELSE

Anerkendelse er noget, vi både giver og får.

Vi giver og får anerkendelse for et resultat, men vi får og giver også anerkendelse i den proces, der fører frem til resultatet.

Vi ønsker en skole og en arbejdsplads, der bygger på anerkendelse for både produkter og processer, en skole hvor man kan følge de anerkendende nik og ord som en ledetråd gennem den fælles og den personlige læring og dannelse.

På Statsskolen ligger anerkendelsen både i proces og i karaktergivning.

FÆLLESSKAB

Det er vores opfattelse, at det er i et fællesskab, at man som individ bedst tilegner sig læring og dan-nelse. Vi ønsker en skole, hvor individet indgår naturligt i fællesskabet, og hvor fællesskabet rummer det enkelte individ.

Herudaf træder trivslen, dannelsen og den personlige autonomi som en mulighed, der ikke er tilstede uden fællesskabet.

Fællesskabet er ikke blot en sidegevinst ved at gå eller arbejde på Statsskolen, det er både dannelsens, trivslens og læringens fundament og mål.

IMØDEKOMMENHED

At komme i møde er at se hinanden som mennesker.

Imødekommenhed er en fælles handling, hvor vi tager ansvar for den, vi møder.

Vi ønsker en imødekommende skole, hvor den enkelte føler sig set som menneske, og hvor den enkelte ses blandt de mange. Vi ønsker en skole, der er både pædagogisk, fagligt og menneskeligt imødekommende for elever såvel som ansatte.

På Statsskolen bliver du mødt af ansatte og elever, men også af snart hundrede års traditioner og historie, der fortsat kommer os i møde på ny.

Undervisningen

Sønderborgs Statsskoles primære opgave er at skabe læring gennem god undervisning.

For os betyder det en undervisning, hvor vi kommer hinanden i møde som mennesker med det fælles formål at skabe et engageret og effektivt læringsmiljø for den enkelte. 

Vejen til god og varieret undervisning går derfor hos os gennem et anerkendende imødekommende og ansvarligt samspil mellem elever og ansatte.

De faglige, pædagogiske og didaktiske rammer herfor skabes gennem vedvarende udvikling af undervisningen gennem efteruddannelse af ansatte og ved inspirerende og fleksible, fysiske og organisatoriske rammer.

Dette sikrer at alle elever på Statsskolen vil indgå i motiverende, meningsfyldte og udfordrende læringsfællesskaber, der styrker deres faglighed, højner deres nysgerrighed og skærper deres innovative evner. I praksis vil elever og ansatte på Sønderborg Statsskole opleve dette som individuelle hensyn, god og åben samtalekultur og klare linjer i en varieret hverdag.

Trivsel

På Sønderborg Statsskole ønsker vi, at elever og personale trives.

Statsskolen skal give plads til og sætte rammer for en sund, rummelig og foranderlig ungdomskultur, der bæres af imødekommenhed over for hinanden.

På Statsskolen er vi åbne og tydelige i vores gensidige forventninger, og vi ser et fælles ansvar i at sikre, at forventningerne kan indfries i undervisningen og i livet mellem timerne.

På Statsskolen skal ingen føle sig overladt til sig selv.

Skolekultur

Sønderborg Statsskoles stærke historiske rødder og skolens mange traditioner giver en unik, fælles tryghed for elever og ansatte. Det giver sikkerhed i en udfordrende og foranderlig tid.

Livet på Sønderborg Statsskole giver identitet, og i den skolekultur finder både elever og ansatte en identitetsmarkør og et fællesskab, der rækker ud over murene og langt ud over de år, man tilbringer på skolen.

Sønderborg Statsskole har tradition for at være en naturlig del af Sønderborgs dynamiske kultur- og byliv.

Vi ønsker en skole, der indtager sin naturlige plads centralt i byens liv, som et sted hvor kreativitet og kultur bygger på tradition og god historie.

Statsskolen tilbyder både elever og ansatte en aktivt eksisterende skolekultur, hvor begge parter er skabende aktører i udviklingen af det nye. Vi ønsker således en skole, hvor du som elev og som ansat bakker op om både hverdagen og højdepunkterne, om timerne og om skolens arrangementer.

Vi ønsker en rummelig skolekultur, hvor man kender forskel på rigtigt og forkert, på godt og skidt, på sandt og falsk.

De fysiske rammer

De fysiske rammer for undervisningen spiller en stor rolle for læringsprocessen.

Sønderborg Statsskole befinder sig i arkitektonisk smukke rammer placeret på Kongevej midt i Sønderborgs bymiljø. Gennem løbende renovering og udvidelse har vi sikret et tidssvarende undervisningsmiljø med et højt niveau af IT-udstyr.

Med respekt for skolens flotte, gamle bygninger ønsker vi fortsat at renovere og udvikle skolens bygninger med henblik på at understøtte pædagogisk og didaktisk udvikling og at forbedre skolens indeklima i et energi- og miljørigtigt perspektiv.

Med udgangspunkt i Statsskolens centrale placering i forhold til resten af Sønderborg ønsker vi en skole, der åbner sig ud mod byen, ikke kun metaforisk, men også rent praktisk.

Vi ønsker med imødekommenhed at invitere byens mange initiativer indenfor, og således stille skolens rammer til rådighed for det fælles bedste.

Skolen ønsker fortsat at åbne sig og være en tidssvarende medspiller i lokalsamfundet, og vi ønsker samtidig at flytte vores undervisning ud i det omkringliggende samfund, når mulighederne byder sig – og det gør de ofte i en aktiv by som Sønderborg.

Økonomi

Sønderborg Statsskole er en veldrevet skole med en sund økonomi. Den store elevsøgning samt en økonomisk fornuftig politik igennem mange år har været fundamentet for en økonomisk konsolidering af skolen.

Vi mener, at en sund økonomi er en forudsætning for skolens manøvredygtighed, hvilket er af speciel stor betydning i en tid med økonomiske nedskæringer og faldende elevtal over hele landet.

Vi ønsker at prioritere skolens ressourcer i forhold til skolens strategi og styre skolens økonomi ansvarligt for fortsat at sikre ressourcer til pædagogisk udvikling, igangsættelse og deltagelse i udviklingsprojekter, efteruddannelse, vedligehold og fortsat udvikling af tidssvarende fysiske rammer samt at kunne sikre en høj grad af trivsel og tryghed for både elever og ansatte.

Hvordan griber vi det an?

Med udgangspunkt i strategiarbejdet i skoleåret 2016-17 har en strategigruppe i det nedenstående udvalgt 11 centrale indsatsområder. Perioden for indsatsområdernes arbejde strækker sig fra august 2017 til juli 2020.

Der er en kort beskrivelse af forventningerne til hvert af indsatsområderne, hvilket er uddybet yderligere med stikord angivet under de forskellige overskrifter.

Strategigruppen anbefaler, at arbejdsgrupperne i første omgang præciserer, hvilke områder man vil fokusere på og laver et kommissorium for processen.

I mappen “Strategi 2017-2020” i LECTIO har vi samlet materialet for hele strategiforløbet, som man med fordel kan lade sig inspirere yderligere af.

Indsatsområder

Undervisning

Pædagogisk udvikling på STX

Stx-arbejdsgruppe
Påbegyndelsestidspunkt: 2016
Ledelsesansvarlig: LR
Antal medlemmer: 6 lærere og 2 ledelsesrepræsentanter

 

I 2016 blev der nedsat arbejdsgrupper, der havde til formål at forberede skolen til reformen august 2017. Stx-arbejdsgruppen fortsætter til juli 2020 med henblik på evaluering og justering af det hidtidige reformarbejde.

 

Stx-arbejdsgruppen skal desuden forestå den pædagogiske
udvikling på stx. Strategiarbejdet har afdækket følgende relevante indsatsområder:

 

 • Innovation i undervisningen
 • Mere vægt på formativ evaluering og mindre fokus på karakter
 • Omlagt skriftlighed
 • Udvikling af undervisning og klasserumsledelse med henblik på at øge fremmøde, aflevering af skriftlige opgaver og fastholdelse.
 • Flerfaglige forløb, herunder søjledage og/eller projektdage

Stx-arbejdsgruppen kan vælge at nedsætte undergrupper, som kan arbejde mere indgående med de enkelte områder.

 

Stx-arbejdsgruppen er ansvarlige for koordinering af den samlede reform- og udviklingsindsats. Stx-arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

Pædagogisk udvikling på HF

Hf-arbejdsgruppe
Påbegyndelsestidspunkt: 2016
Ledelsesansvarlig: EH
Antal medlemmer: 6 lærere og 1 ledelsesrepræsentant

 

I 2016 blev der nedsat arbejdsgrupper, der havde til formål at forberede skolen til reformen august 2017. Hf -arbejdsgruppen fortsætter til juli 2020 med henblik på evaluering og justering af det hidtidige reformarbejde.

Hf-arbejdsgruppen skal desuden forestå den pædagogiske udvikling på hf. Strategiarbejdet har afdækket følgende relevante indsatsområder:

 

 

 • Udvikling af målrettet hf-pædagogik
 • Trivsel i hf
 • Formativ evaluering
 • Samarbejde med det lokale erhvervsliv og videregående uddannelser
 • Udvikling af undervisning og klasserumsledelse med henblik på at øge fremmøde, aflevering af skriftlige opgaver og fastholdelse.
 • Udvikling af fagpakker

 

Hf-arbejdsgruppen kan vælge at nedsætte undergrupper, som kan arbejde mere indgående med de enkelte områder. Hf-arbejdsgruppen er ansvarlige for koordinering af den samlede reform– og udviklingsindsats.

 

Hf-arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne
ligeledes på et PR-møde.

 

 

Digital dannelse

Påbegyndelsestidspunkt: August 2017
Ledelsesansvarlig: OH

 

I august 2017 forventes ansættelse af en IT-koordinator.

 

IT-koordinatoren skal forestå udvikling og implementering af en tydelig digital profil på Statsskolen. Arbejde skal involvere hele lærergruppen, skolens øvrige arbejdsgrupper
og IT-kosmonauterne. Strategiarbejdet har afdækket følgende indsatsområder:

 

 • Digital dannelse
 • Videndeling
 • Udvikling af flere og bedre digitale undervisningsmuligheder
 • Digitale platforme
 • Efteruddannelse

 

IT-koordinatoren kan i samarbejde med rektor vælge at nedsætte en arbejdsgruppe. IT-koordinatoren er i givet fald ansvarlige for at lede arbejdsgruppen.

 

IT-koordinatoren fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på et PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige

Påbegyndelsestidspunkt: August 2017
Ledelsesansvarlig: ??

 

I samarbejde med tre andre gymnasier i Syddanmark har vi søgt midler til et regionsstøttet projekt: Anvendt naturvidenskab for de 14-24-årige.

 

Projektet har til formål at styrke de unges interesse for naturvidenskabelige fag ved at have fokus på overgangene mellem uddannelserne.

 

Projektet vil for det første gennem samarbejdet mellem folkeskoler, virksomheder og ungdomsuddannelser skabe øget interesse for de naturvidenskabelige fag hos folkeskoleelever, så de i højere grad vælger ungdomsuddannelse med naturvidenskabeligt indhold som eksempelvis studieretninger på stx, htx eller fagpakker på hf med naturvidenskabelige fag end det er tilfældet nu.

 

For det andet vil samarbejdet mellem ungdomsuddannelser, virksomheder og især korte og mellemlange videregående uddannelser medvirke til at flere elever efter afsluttet ungdomsuddannelse vælger naturvidenskabelige/tekniske videregående uddannelser og i højere grad har fokus på ansættelse i virksomheder i Region Syd.

 

Talentpleje

Påbegyndelsestidspunkt: August 2016
Ledelsesansvarlig: AK
Arbejdsgruppe: Ansvarlige for skolens forskellige talentudviklingsprojekter

 

Indsatsområdet har til har til formål, at samle, koordinere og videreudvikle tiltag for skolens mange forskellige projekter der har til formål at støtte talentplejen for
skolens elever. 

 

Interessenterne kan med fordel vælge at lave en arbejdsgruppe med henblik på at skabe et samlet overblik over indsatsområdet og få formuleret en overordnet strategi, koordinering og udviklingsplan for området.

 

Arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

Efteruddannelse

Påbegyndelsestidspunkt: 2017
Ledelsesansvarlig: OH
Arbejdsgruppe: Samarbejdsudvalget


I 2017 udarbejder skolens samarbejdsudvalg en overordnet strategi for efteruddannelse af alle skolens ansatte.


Efteruddannelsesstrategien skal sikre en løbende opkvalificering af alle skolens ansattes faglige kompetencer i overensstemmelse med skolens overordnede strategi.


SU laver et udkast til en efteruddannelsesstrategi til drøftelse på PR-møde i skoleåret 2017-18.

 

Trivsel

Fremmøde og fastholdelse

Påbegyndelsestidspunkt: August 2016
Ledelsesansvarlig: OH (MS og LR)
Arbejdsgruppe: Studievejlederne, læsevejlederne og
matematikvejledningen

 

Projektet har til formål at styrke elevernes fremmøde og søge at mindske frafaldet. Igennem en målrettet og koordineret indsats skal studievejledningen, læsevejlederne og matematikvejledningen i samarbejde med ledelsen forbedre den forebyggende indsats i forhold til frafald, aflevering af skriftlige opgaver og fremmøde.

 

Indsatsen skal desuden have fokus på at løfte elever med specielt skrive- og/eller matematik-udfordringer.

 

Arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

Udvikling af kommunikationen

Påbegyndelsestidspunkt: August 2017
Ledelsesansvarlig: LR
Antal medlemmer: 4 lærere og 1 ledelsesrepræsentant

 

I august 2017 nedsættes en kommunikationsarbejdsgruppe, der skal arbejde med forbedring af skolens interne og eksterne kommunikation. 

 

Arbejdsgruppen skal bestå af 4 lærere og skal konkret bl.a. beskæftige sig med rammer og indhold i forbindelse med:

 

 • Ny hjemmeside – herunder ansvar for de sociale medier
 • Konferencesystem eller intranet?
 • Intern kommunikation på skolen
 • Kommunikation til lokalsamfundet
 • Kontakt til pressen

 

Arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

Skolekultur

Æ gi'e godt

Påbegyndelsestidspunkt: August 2017
Ledelsesansvarlig: OH og MS
Arbejdsgruppe: 2 lærere, repræsentanter fra elevrådet,
E69, MS og OH

 

Projektet har til formål at styrke elevdemokratiet og elevernes trivsel på skolen. 

 

Arbejdsgruppen skal i samarbejde med elevrådet, E69, øvrige elevorganisationer og ledelsen udvikle og følge op på aktiviteter, der tilgodeser eleverne i bred forstand. Strategiarbejdet har afdækket følgende indsatsområder:

 

 • Elevernes indflydelse på undervisningen og på skolen generelt
 • Frivillige elevaktiviteter, herunder musik, billedkunst, sport osv.
 • Udvikling af fællesarrangementer

 

Arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

 

De fysiske rammer

Udvikling og vedlighold af skolens fysiske rammer

Påbegyndelsestidspunkt: August 2017
Ledelsesansvarlig: OH
Arbejdsgruppe: Teknisk administrativ leder og 3 lærere


Formålet med indsatsområdet er at få udarbejdet en længerevarende plan for vedligehold og udvikling af skolens rammer med respekt for skolens arkitektur og i tråd med skolens, strategi og inden for skolens forventede økonomiske rammer.


Arbejdsgruppen fremlægger i skoleårets start en plan for de valgte indsatsområder på PR-møde. Efterfølgende præsenteres en evaluering og perspektiverne ligeledes på et PR-møde.

 

Økonomi

Økonomisk strategi

Påbegyndelsestidspunkt: August 2017
Ledelsesansvarlig: OH

 

Rektor er ansvarlig for at få formuleret en overordnet længere rækkende økonomisk plan, der skal være i tråd med skolens strategi og fremtidige udfordringer, herunder

 

 • Nedskæring i skolens tilskud
 • Den forventede elevudvikling
 • Formulering af indkøbspolitik
 • Årshjul for økonomi- og personaleafdelingen

 

Rektor inddrager relevante ressourcepersoner i processen. Rektors overvejelser og beslutninger drøftes i skolens samarbejdsudvalg og forelægges PR.

 

Download Statsskolens strategi dokument i pdf format her.

Scroll to Top