Studie- og ordensregler

Statsskolens studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

(Lovgrundlag: Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelse nr. 1249 af 13. december 2004)

Aktiv deltagelse i undervisningen (bekendtgørelse § 4)
Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler (§ 3) Eleverne orienteres i starten af grundforløbet (intro) om reglerne og de konsekvenser det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.

Aktiv deltagelse i undervisningen på Sønderborg Statsskole indebærer:

 1. At eleverne møder til timerne
 2. At eleverne rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat i fagbekendtgørelser eller af skolen.
 3. At eleverne er forberedte og møder med de relevante bøger og øvrigt undervisningsmateriale
 4. At eleverne er aktivt deltagende i undervisningen og viser vilje til at samarbejde
 5. At eleverne deltager i terminsprøver, årsprøver og andre evalueringer
 6. At eleverne deltager i skolens udadvendte aktiviteter, så som ekskursioner og studierejser, efter de gældende regler Aktiv deltagelse i undervisningen omfatter også deltagelse i projektarbejde, gruppearbejde i øvrigt og omlagt undervisning.

Enhver form for snyd medfører sanktioner.

Fravær

Fraværsregistreringen føres i Lectio og ethvert fravær  registreres. Eleverne skal i Lectio give skolen besked om årsagen til fraværet. Sygdomsfravær udover 5 dage skal meddeles skolen skriftlig eller mundtlig. Sygdom kan kræves dokumenteret ved hjælp af en af eleven betalt lægeerklæring.

Manglende aktiv deltagelse kan medføre følgende sanktioner på Sønderborg Statsskole:

 1. Faglæreren taler med eleven og indstiller til efterfølgende drøftelse i klasseteamet. Studievejleder følger op med en samtale. Rektor orienteres af koordinator og studievejleder.
 2. Eleven kan ved manglende opgaver midlertidigt pålægges at færdiggøre opgaver i det pågældende fags undervisningstid.
 3. Eleven bortvises midlertidigt fra skolen af rektor efter indstilling fra lærer/klasseteam og studievejleder og advares skriftligt.
 4. En tilsidesættelse af skolens studieregler kan få konsekvenser for tildeling af SU
 5. Eleven fratages muligheden for at aflægge prøver til eksamen i et eller flere fag.
 6. Eleven nægtes oprykning til næste skoleår og går om eller ud.

Ved punkterne 3 – 4 – 5 og 6 underrettes hjemmet, hvis eleven er under 18 år

Der er totalt rygeforbud på skolens matrikel. Overtrædelse af forbuddet medfører sanktioner.

I tilfælde af mobning på skolen eller på nettet indkaldes de implicerede parter og eventuelt forældre for at afdække typen og omfanget af mobning. Rektor afgør, hvilke tiltag, der skal iværksættes, og om der bliver tale om sanktioner.

Udførlig antimobbestrategi er under udarbejdelse.