Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og HF

Elevhåndbogen

Få svar på dine spørgsmål om hverdagen på Sønderborg Statsskole

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for fraværsregistrering og snyd.

Studie- og ordensregler for social adfærd, rygning og rusmidler samt mobning.

Studie og ordensregler for eksamen og eksamensforhold.

Om hvordan vi kan hjælpe dig i løbet af din studietid.

Se hvad du kan være med til.

Lektier, skema m.m.

Bogdepot, elevloft m.m.

S.U., adresseændring m.m.

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Rammerne for studie- og ordensreglerne.

Formål

Studie- og ordensreglerne på Sønderborg Statsskole tager udgangspunkt i skolens grundværdier: Tillid, ansvarlighed, imødekommenhed og fællesskab

Vi ønsker at sætte rammerne for en sund, rummelig og foranderlig ungdomskultur, der bæres af imødekommenhed over for hinanden.

Ansatte og elever på Sønderborg Statsskole skal i alle skolemæssige sammenhænge på- og uden for skolen handle med respekt og tolerance samt medvirke til at alle får mulighed for at få maksimalt udbytte af undervisningen.

Studie- og ordensreglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Aktiv deltagelse i undervisningen på Sønderborg Statsskole indebærer:

 • At man som elev møder til timerne og er aktivt deltagende i undervisningen og viser vilje til at samarbejde.
 • At man som elev er forberedt og møder med de relevante bøger og øvrigt undervisningsmateriale.
 • At man som elev rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat i fagbekendtgørelser eller af skolen.
 • At man som elev deltager i terminsprøver, årsprøver og andre evalueringer.
 • At man som elev deltager i skolens udadvendte aktiviteter, så som ekskursioner og studierejser, efter de gældende regler.

Aktiv deltagelse i undervisningen omfatter også deltagelse i projektarbejde, gruppearbejde i øvrigt og omlagt undervisning.

Fritagelse for undervisning

Anmodning om fritagelse for undervisning ved særlige lejligheder og under særlige forhold rettes altid til rektor. Fritagelse for idræt p.g.a sygdom aftales med rektor.

Ordensregler

Elever på Sønderborg Statsskole skal altid overholde almene normer for god orden og samvær både indbyrdes og i relation til alle andre. Eleverne skal efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen. Studie- og ordensreglerne gælder for alle undervisningsrelaterede aktiviteter.

Mødepligt

For at kunne få en studenter- eller hf-eksamen skal man møde til undervisning i alle fag, aflevere alle de stillede skriftlige opgaver til tiden og deltage i skrivedage, termins- og årsprøver. Derfor fører skolen regnskab med dit fravær og skriftlige afleveringer. Dit fremmøde registreres for hver time og forsømmelser / fravær opgøres hver måned. Dit samlede fravær kan du selv se på Lectio og du skal selv angive fraværsårsag i Lectio. For stort fravær vil få konsekvenser for omfanget af din eksamen. Se under Studie- og ordensregler samt under Fravær og snyd.

Procedure for overtrædelse af studie og ordensreglerne

Procedurer for Statsskolens indgriben over for elevers overtrædelse af studie- og ordensreglerne omfatter:

 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 • Mundtlig og skriftlig advarsel.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 • Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd (se afsnittet om “Fravær og snyd“).
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

 

En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Sønderborg Statsskole har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

FRAVÆR OG SNYD

Studie- og ordensregler for fraværsregistrering og snyd.

Fravær

Fraværsregistreringen føres i Lectio ved undervisningens begyndelse. Der registreres fuldt fravær, hvis eleven ikke møder rettidigt, eller hvis vedkommende afbryder sin deltagelse i undervisningen og hermed ikke opfylder sin mødepligt jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018.

Eleverne skal i Lectio give skolen besked om årsagen til fraværet. Sygdomsfravær udover 5 dage skal meddeles skolen skriftligt eller mundtligt. Sygdom kan kræves dokumenteret ved hjælp af en af eleven betalt lægeerklæring.

Sønderborg Statsskole kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når særlige forhold taler for det.

Procedure for fraværsregistrering

Registrering af fravær

Alle lærere registrerer elevens fravær:

 • Ved timens start
 • Hvis eleven urettidigt forlader undervisningen

Der findes kun 100 % fravær.

Godskrivning af fravær

Eleverne kan kun være et sted af gangen og fravær fra undervisningen pga. skolerelaterede aktiviteter skal derfor godskrives. Skolerelaterede aktiviteter som sidestilles med undervisningen er f.eks:

 • elevrådsarbejde/elevdemokratiske møder og lignende.
 • skolefodbold
 • studiepraktik
 • vejledning af kommende elever for UU eller STV
 • o.l.

Den enkelte faglærer, som registrerer fravær godskriver aktiviteter, der er sidestillet med undervisningen. Eleverne giver deres lærer besked når de har deltaget i elevrådsarbejde i undervisningstiden.

Hvilke elever deltager i skolerelaterede opgaver?

Lærere der har elever til skolerelaterede aktiviteter skal sende en mail rettidigt til Rachel, som indeholder hvilken aktivitet, er er tale om, tidspunkt, elevernes navne og klasser. En liste over berørte elever lægges på ’Aktuel information’ på lærernes forside i Lectio.

Registrering af elevens manglende afleveringer

 • Opgaver der ikke afleveres registreres som manglende
 • Opgaver der afleveres for sent, registreres efterfølgende som afleveret af læreren.
Sanktionering ved fravær

Faglæreren taler med eleven og indstiller til efterfølgende drøftelse i klasseteamet. Studievejleder følger op med en samtale.

Eleven advares mundtligt, og i tilfælde af vedvarende forsømmelighed varsles eleven om en påtænkt skriftlig advarsel. Efter en parthøringsperiode på 14 dage tildeles eleven normalt en skriftlig advarsel.

En fortsat tilsidesættelse af skolens studie- og ordensregler kan få konsekvenser for tildeling af SU.

Eleven kan fratages muligheden for at aflægge prøver til eksamen i et eller flere fag.

Eleven kan henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene.

Eleven nægtes oprykning til næste skoleår og går om eller ud.

Hvis eleven er under 18 år, kan hjemmet underrettes.

Snyd

Snyd med en skriftlig opgave forekommer, når man helt eller delvist afskriver eller kopierer fra en anden uden angivelse af kilde, eller hvis man får en anden til helt eller delvist at skrive besvarelsen.

Hvis en lærer griber en elev i at snyde med skriftlige opgaver, regnes besvarelsen for ikke-afleveret og indgår i forsømmelsesopgørelsen.

Sanktionering ved snyd

Ved grovere eller gentaget snyd involveres ledelsen i sagen. Følgende sanktioner kan iværksættes:

 • Eleven indkaldes til samtale med en repræsentant fra ledelsen.
 • Eleven får en mundtlig eller skriftlig advarsel.
 • Eleven nægtes oprykning til næste klassetrin.

Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning, og eleven kan tidligst gå til eksamen det følgende år.

SOCIAL ADFÆRD

Studie- og ordensregler for social adfærd, rygning og rusmidler samt mobning.

Rygning

Der er rygeforbud på hele Sønderborg Statsskoles matrikel, hvilket også gælder også e-cigaretter.

Ligeledes er snus forbudt.

Rusmidler

Det er forbudt at indtage, besidde og være påvirket af alkohol og andre rusmidler i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.

Ved mistanke om påvirkning af rusmidler kan skolen afkræve eleven en rusmiddeltest.

Alkohol

Skolens officielle alkoholpolitik, som er godkendt i bestyrelsen:

 

”På alle ungdomsuddannelser i Sønderborg skelner vi mellem skoletid og fester. Indtagelse af alkohol i skoletiden er ikke tilladt, heller ikke ved særlige arrangementer i skoletiden.”

 

(Vedtaget i Uddannelsesrådet i Sønderborg)

Tilskyndelse til fundamentalistiske holdninger og adfærd

Tilskyndelse eller påvirkning til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller adfærd, der kan fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene, er ikke tilladt, og vil medføre sanktionering.

Voldelig og truende adfærd

Voldelig, truende eller kriminel adfærd vil normalt medføre øjeblikkelig bortvisning.

Antimobningsstrategi

For at imødegå mobning, har Sønderborg Statsskole en mobningsstrategi.

 

Reglerne mod mobning gælder både i og uden for skoletiden, og ligger i naturlig forlængelse af undervisningsmiljøloven, hvor det hedder, at elever ”har ret til et godt undervisningsmiljø” således, at ”undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt” og dermed ”fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring”. Således gælder reglerne for alle med tilknytning til Sønderborg Statsskole.

 

(Se Undervisningsmiljøloven,§1,LBK nr. 316 af 05/04/2017: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=188636)

Definition på mobning

På Sønderborg Statsskole anvendes følgende definition på mobning med udgangspunkt i Videncenter for Arbejdsmiljøs definition:

 

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger eller ord, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

 

Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning via sociale medier og lignende.

 

Her skal det præciseres, at mobning, det være sig i skrift, tale eller handling, på ingen måde kan tolereres.

Tiltag mod mobning

I løbet af introdagene orienteres alle elever om Sønderborg Statsskoles studie- og ordensregler samt om den foreliggende antimobbestrategi.

 

Klasseteamet arbejder bevidst med klasserumsmiljøet i den enkelte klasse.

 

De ansatte griber ind, såfremt elever ikke bliver behandlet respektfuldt. Denne indsats omfatter i almindelighed hele personalegruppen, men i særdeleshed lærergruppen.

Procedure i.f.m. mobning

Hvis skolen bliver bekendt med, at elever på Sønderborg Statsskole udsættes for mobning udført at en eller flere personer med tilknytning til skolen, iværksættes nedenstående procedurer. Alle tidsangivelser er maksimumangivelser.

Iagtaggelse af ucceptabel mobningsadfærd

Hvis en ansat er vidne til en konkret uacceptabel social adfærd, skal vedkommende handle hurtigst muligt ved enten selv eller efter henvendelse til ledelsen at sørge for at konfrontere den eller de elever, som udøver en uacceptabel adfærd. 

 

Hvis læreren umiddelbart vurderer, at der er tale om mobning, kontaktes klassens team og studievejlederen inden for to arbejdsdage.

 

Hvis en lærer eller en ansat ad andre veje bliver gjort bekendt med adfærd af mobbelignende karakter orienteres klassens team og studievejlederen ligeledes inden for to arbejdsdage.

 

Hvis en elevtrivselsmåling eller lignende giver mistanke om mobning uden kendskab til et konkret offer, skal koordinator iværksætte en proces, der kan afklare situationen. Det kan være samtaler med klassens lærere, samtale med klassen eller eventuelt yderligere og mere målrettede trivselsmålinger.

 

Ledelsen kan i alle tilfælde inddrages.

Afklaring af mobningssituation

Koordinator og/eller studievejlederen kontakter inden for to arbejdsdage den eller de elever, som ifølge tilbagemeldingerne er blevet mobbet og aftaler et tidspunkt for en samtale.

 

Såfremt denne samtale underbygger formodningen om mobning, tager koordinatoren og/eller studievejlederen inden for yderligere to arbejdsdage kontakt til den eller de elever, som ifølge den afklarende samtale har mobbet. Eleverne skal af hensyn til mobbeofferet ikke på forhånd informeres om det konkrete indhold af samtalen.

 

Efter de to samtalerunder vurderer studievejlederen i samarbejde med koordinatoren samt eventuelt øvrige involverede lærere, hvorvidt der er tale om mobning. Se Dansk Center for Undervisningsmiljøs liste over tegn på mobning:

 

http://dcum.dk/media/2219/8tegn2018.pdf

 

Hvis det herefter vurderes, at der ikke er tale om mobning, men om en enkeltstående konflikt, løses det i situationen. Såfremt den konkrete – men enkeltstående – situation har en karakter, der er så alvorlig, at den ikke kan håndteres i situationen, inddrages ledelsen i håndteringen. 

Hvis der konstateres mobning

Hvis der vurderes, at der er tale om mobning, er det øjeblikkelige fokus at beskytte mobbeofferet.

 

Koordinator/studievejlederen skal senest den næstfølgende arbejdsdag gøre det klart for den eller de elever, som er blevet mobbet, at vedkommende altid skal orientere studievejlederen, hvis der fortsat opleves mobning, således at der kan gives den nødvendige støtte.

 

Derudover orienteres klassens øvrige lærere samt ledelsen. Dette skal ske senest to arbejdsdage efter, at mobningen er konstateret. 

Handlingsplan for mobningssituation

Senest ti arbejdsdage efter at mobningen er konstateret laver studievejlederen sammen med teamkoordinatoren og en ledelsesrepræsentant en foreløbig handlingsplan. Handlingsplanen skal indeholde: 

 

 • Tiltag rettet mod at afklare mobnings fulde omfang, herunder om der er yderligere ofre og mobbere.
 • Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere støtte – fx i form af samtaler med lærere, studievejleder eller skolepsykolog.
 • Tiltag rettet mod konkrete uacceptabel adfærd udøvet af konkrete enkeltpersoner.
 • Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som mobningen foregår i.

 

Handlingsplanen skal indeholde en skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på offerets situation samt på forandringer af klassekulturen.

 

I udfærdigelsen af handlingsplanen er det vigtigt at være opmærksom på, ikke at iværksætte tiltag, som – uden at det er intenderet – medvirker til at forstærke offerets udsatte position. 

 

I en situation, hvor en eller flere elever har udøvet konkret uacceptabel adfærd, konfronterer ledelsesrepræsentanten eleverne hermed og noterer dette i vedkommendes elevjournal med en kort beskrivelse af handlingerne. Uddannelseslederen kan desuden iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og ordensreglerne.

 

Såfremt eleven er under 18 år tager uddannelseslederen desuden stilling til, om forældrene skal orienteres.

Klageadgang ved mobning

Hvis en elev oplever, at skolen ikke på passende vis griber ind i forhold til mobning kan denne klage til rektor. Det samme kan forældremyndighedsindehaveren, såfremt eleven er under 18 år. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

 

Klagen kan være begrundet dels i skolens konkrete vurdering af, om der er tale om mobning, dels i de konkrete tiltag skolen har sat i værk for at håndtere den konstaterede mobning, herunder om en handleplan er udfærdiget inden for den fastsatte tidsramme.

 

Hvis rektor ikke giver klageren fuldt medhold, kan eleven eller forældremyndighedsindehaveren efter en samtale med rektor bede denne sende klagen og skolens begrundelsen for afgørelsen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

EKSAMEN

Studie og ordensregler for eksamen og eksamensforhold.

Eksamensangst

Hvis du bliver ramt af eksamensangst og føler et pres, inden du skal til eksamen, er du ikke alene. Heldigvis er der hjælp at hente.

Studievejledergne har flere gode sider med råd og vejledninger. Her kan du finde gode råd om eksamensangst og eksamensstress.

Studievejlederne tilbyder også kurser i at håndtere eksamensangst. Spørg hos studievejlederne her.

Hvor mange fag skal jeg op i?

STX (før 2017)

En studentereksamen består af 8 prøver og et studieretningsprojekt (SRP). Alle elever skal op i Almen Studieforberedelse (AT), som er én af de 8 prøver. Efter eksamen i 2.g skal alle elever have været til minimum 1 eksamen. Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og minimum 3 mundtlige prøver.

STX (efter 2017)

En studentereksamen består af mindst ti prøver, inklusive en mundtlig prøve med udgangspunkt i et studieretningsprojekt (SRP). Det er undervisningsministeriet, der fastlægger, hvilke fag den enkelte elev skal op i.

Alle elever skal aflægge eksamen i skriftlig dansk.

I fag på A-niveau, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.

Efter eksamen i 2.g skal alle elever have været til minimum 2 eksaminer. Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og minimum 3 mundtlige prøver.

Det samlede antal prøver øges med én for hvert ekstra A-niveau fag.

Der aflægges kun prøve i det højeste niveau en elev har et fag på.

Se mere om STX studieretningerne her.

HF

En hf-eksamen omfatter:

En mundtlig prøve i et af de fag, der indgår i kultur- og samfundsfaggruppen (samfundsfag, religion eller historie), og i et af de fag, der indgår i den naturvidenskabelige faggruppe (biologi, kemi eller naturgeografi), begge efter udtræk, og en individuel, intern mundtlig prøve i hver af de to faggrupper, som både har et enkeltfagligt og et flerfagligt indhold.

Derudover aflægges prøve i alle fag og en større skriftlig opgave (SSO).

Der aflægges kun prøve i det højeste niveau en elev har et fag på.

Se mere om fagpakkerne her.

Hold dig orienteret

Alle informationer vedrørende eksamen offentliggøres i Statsskolens administrativ system LECTIO. Man har pligt til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer til eksamensplaner via LECTIO.

Internet og eksamen
Klage over eksamenskarakter

Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor.

Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om klagen kan imødekommes, eller om den skal afvises.

Hvis klagen imødekommes, vil rektor bede bedømmerne give en faglig udtalelse. De sendes herefter til klageren, som kan kommentere de faglige udtalelser fra bedømmerne. Herefter træffer skolen en afgørelse. Afgørelsen kan være:

 • tilbud om en ny bedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver)
 • tilbud om ny prøve
 • klageren får ikke medhold (klagen afvises)

Hvis en elev får tilbudt ombedømmelse, vælger eleven selv, om vedkommende vil tage imod tilbudet.

Vær opmærksom

Hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at den nye censor og læreren vurderer opgaven til en lavere karakter.

Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det.

Værd at vide

Klagen skal være individuel og fagligt baseret. Du skal angive de faktiske omstændigheder i klagen og ikke kun, hvad du selv mener og synes. Din klage skal være konkret og faglig begrundet. Derfor skal du f.eks. ikke skrive:

 • Jeg plejer at få 10
 • Min lærer siger….
 •  

Du kan læse mere om de generelle regler for klager på Undervisningsministeriets hjemmeside. Du kan klage over eksamensgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Karakter

Alle gymnasieelever får karakterer i november, februar/marts, samt ved skoleårets afslutning, hvor der gives både årskarakterer og eksamenskarakterer. Er man under 18 den dag, karaktererne offentliggøres i Lectio, skal en karakterudskrift med forældreunderskrift afleveres til klassekoordinatoren eller på kontoret. Dette kun ved første karaktergivning i november.

Hvis en elevs standpunkt giver anledning til betænkelighed for det videre skoleforløb, vil rektor eller studievejlederen drøfte med eleven, hvad der kan gøres.

Mundtlig eksamen

Før den mundtlige eksamen

TJEK LECTIO
Du har pligt til inden eksamensdagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen.

Ring ved sygdom og forsinkelse

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt. I forbindelse med sommereksamen, kan sygeeksamen placeres i august.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen.

[icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””] 7442 3427

Kom 30 min. før

På din eksamensdag skal du bruge indgangen ved foyeren, hvor en vagt vil byde dig velkommen. Du skal være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår. Du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 30 minutter.

Under den mundtlige eksamen

INGEN NET ELLER MOBIL
Du må IKKE søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, og du skal downloade dine noter fra Google/Fronter/Lectio til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen o.l. Der kan være undtagelser, men så har din lærer givet besked.

Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du kan således ikke bruge din mobil som ur under forberedelsen.

Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter. Medbring eventuelt et ur, så du kan holde øje med tiden.

Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

Du må ikke hænge ud efter eksamen

Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne. Ved nogle eksaminer med lang forberedelse (typisk 24 timer) og ved AT-eksaminer er der ingen forberedelsestid på skolen.

Eksamen med 24-timers forberedelse

Trækning af spørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24-timer) foregår ved administrationen. Her vil enten din lærer eller en fra administrationen stå for trækningen.

Skriftlig eksamen

Før den skriftlige eksamen

 

TJEK LECTIO
Du har pligt til, inden eksamensdagen, at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige eksamen foregår.

Vær klar inden start

Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 30 minutter, inden eksamen går i gang.

Hvis du ønsker at tage din egen printer med, er du selv ansvarlig for at den virker, og du skal møde 30 minutter før eksamen begynder, for at sætte printeren op.

Ring ved sygdom eller forsinkelse

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 30 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 7442 3427

 

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt. I forbindelse med sommereksamen, kan sygeeksamen placeres i august.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende eksamen, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under den skriftlige eksamen

LYT TIL VAGTERNE
Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud.

Når eksamen går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne.

Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne. Du bliver fulgt fra og til toilettet.

Internet-adgang til eksamen

Alle eksmaener foregår elektronisk via netprøver.dk . Det er aldrig tilladt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel. Du må kun tilgå de hjemmesider som specifikt fremgår af undervisningsbeskrivelsen og som ikke kan downloades på forhånd. “ibøger” (elektroniske lærebøger) er undtaget.

Elektroniske noter og undervisningsmaterialer skal være downloadet på forhånd eller skal tilgås i offline tilstand.

Under alle eksamener er det kun tilladt at bruge skolens netværk. Alle andre former for trådløst net og bluetooth skal være slukket! Vagterne har ret til at tjekke. Mobiltelefoner skal være slukket og lagt i tasken.

Spørg gerne din lærer til råds, hvis du mangler yderligere information.

Det er ALDRIG tilladt at kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Musik og mad

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner, men du skal skrue ned, hvis en vagt beder dig om det. Vær opmærksom på at du må tilgå musiktjenester i offline tilstand.

Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig eksamen, men ikke imens.

Husk strøm

Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer.

Skolen stiller USB-memory sticks til rådighed, som du kan bruge, når din opgave skal printes ud. Du har mulighed for at få lov til at printe ud én gang i løbet af eksamen, før du afleverer din opgave endeligt.

Husk at downloade

Hvis du ikke har netadgang til din eksamen, skal du sørge for at downloade ordbøger INDEN eksamen. Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google Apps/Fronter/Lectio, skal du inden eksamen downloade disse til din computer.

Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du ikke følger reglerne ved f.eks at forsøge at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen.

Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler f.eks. lommeregner, opslagsbøger, noter mv.

Hvis den første time af den del af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en skriveredskaber med. Der er forskellige regler for de enkelte fag om, hvornår du må starte anden del af prøven. Dette oplyses til eksamen.

Du må aldrig tage hjælpemidler i brug uden først at have fået tilladelse fra en af vagterne.

Afslutning af den skriftlige eksamen

HUSK AT AFLEVERE ELEKTRONISK
Opgaver SKAL afleveres elektronisk i .pdf format.

Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl, og lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre.

Efterlad din computer
Hvis du afleverer eksamen før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet, før eksamen er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før eksamens afslutning.

Syg til eksamen

Før den mundtlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg til administrationen inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

Sygemelding skal ske på skolens tlf.: 7442 3427

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

 

Før den skriftlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 15 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang.

Sygemelding skal ske til administrationen på skolens tlf.: 7442 3427

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

 

Sygeeksamen

Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt.

I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen placeres i august

Afbryd OneDrive synkronisering til eksamen

Her kan du se, hvordan du kan afbryde din online synkronisering til OneDrive.

PC

MAC

Afbryd Dropbox synkronisering til eksamen

Her kan du se, hvordan du kan afbryde din online synkronisering til OneDrive.

PC

MAC

Afbryd OneNote synkronisering til eksamen

Her kan du se, hvordan du kan afbryde din online synkronisering til OneNote.

MAC

VEJLEDNING & HJÆLP

Læs om hvordan vi hjælper dig igennem studiet.

Forældreaften

Der holdes et forældremøde i 1g. Her gives en orientering om klassen og om studieretningernes fag. Desuden er der mulighed for at tale med de enkelte faglærere om karakterer og evt. problemer.

Der holdes ikke forældremøder i 2.g og 3.g og HF. Forældre er derfor altid velkomne til at henvende sig til skolen – både til rektor og studievejledere.

Se også under “Studievejledning 1. studieår (HF& STX)”.

 

Fravær og studievejledning

Studievejlederne holder øje med dit fravær igennem hele dit studie.

Hvis en elev har højt fravær, vil skolens primære bekymring altid omhandle elevens velbefindende.

Studievejledernes tilgang til fravær er, at det ofte er ét eller flere problemer, som skal løses.

Hvornår skal jeg vælge valgfag?

I januar i det første studieår vælges valgfag for STX og HF elever.

I januar i andet studieår vælges valgfag for STX og HF elever.

Hvad med mit videre studium?

Studievalg Syd orienterer gennem studieårene om dine uddannelsesmuligheder efter både HF og STX eksamen.

Der vejledes om valg af vidergående studium og erhverv.

Man kan også booke en personlig samtale med vejlederen fra Studievalg Syd.

Klasselærer

Alle klasser har en klasselærer. Din klasselærer skal koordinere klassens overordnet aktiviteter (f.eks. studieture) og holde klassen orienteret om officielle begivenheder.

 

Ikke som klasselæreren i folkeskolen

Derfor er det din opgave at fortælle dine forældre, hvad der foregår i dit skoleliv – lige fra dine karakterer til dit fravær, og om du skal på ekskursion.

 

I mere alvorlige tilfælde kontakter vi dog dine forældre, så længe du er under 18 år.

Læsevejledning

Du kan læse mere om læsevejledningen og finde en læsevejelder her.

 

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder.

 

For elever, der har særlige læse og skrive-udfordringer, tilbyder læsevejlederne målrettet hjælp. Det kan f.eks være tilbud om særlige it-programmer til ordblinde, eller skrive- og/eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

 

Hvordan får man læsevejledning?

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen. Men elever kan også henvende sig direkte til læsevejlederne.

 

Hvad er læsevejledning?

Læsevejledning er vejledning i at blive en bedre læser. Du kan lære at øge din læsehastighed, du kan forbedre din evne til at forstå teksters indhold, og måske blive bedre til at koncentrere dig og stille skarpt, når du læser. Der er altså fokus på:

 

 • Læsehastighed
 • Læseforståelse
 • Koncentration
 • Du kan også få hjælp til at formulere dig sprogligt i dansk – både mundtligt og skriftligt.
Lektiehjælp

Se under Tutorer.

Matematikvejledning

Matematikvejlederne støtter elever, der har brug for hjælp i matematik.

Har en elev brug for ekstra hjælp, vil matematikvejlederen være med i nogle af elevens matematiktimer.

Mentor

Hvis du har et behov for at få en mentor, så henvend dig til din studievejleder. Kun under særlige tilfælde, kan man få tildelt en mentor via studievejledningen.

 

Mentorerne kan hjælpe dig med at blive bedre til at lære. De vejleder dig bl.a. i:

 

 • at få struktur på din skolegang
 • at være en hjælpende hånd til at få planlagt din lektielæsning og dine afleveringer
 • er din voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
 • giver dig værktøjer til selvhjælp, så du kan udnytte dine evner bedre.
Studievejlederens rolle

Udfordringerne, du står med, kan være meget forskellige. Studievejlederen vil gerne tale med dig og forsøge at hjælpe dig videre.

 

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederne eller blot møde op i studievejledningen.

 

Om studievejlederen

Du har din egen studievejleder, da der til hver klasse er knyttet én studievejleder.

 

Studievejlederen kan vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål, men også bistå i forbindelse med studietekniske spørgsmål eller valg af fag.

 

Studievejlederen har også en særlig rolle i forhold til at følge dit fremmøde.

 

Studievejlederne samarbejder med lærerteamet, læsevejleder, psykolog, Studievalg Syd, UU-vejledere og projekt #Mindre rus (der omhandler stofmisbrug).

 

Derudover kan studievejledere sørge for kontakt til skolens skolepsykolog eller psykoterapeut.

 

Studievejlederne kan udenfor kontortiden kontaktes pr. mail. Find din studievejleder her.

Studievejledning 1. studieår (HF & STX)

I første studieår for både HF og STX, får klassen en orientering om, hvilken hjælp studievejlederen yder i løbet af studietiden, og om forventninger til gymnasiet.

 

I slutningen af STX grundforløbet vejleder vi individuelt i forbindelse med studieretningsvalg. Der indgår også vejledning af Studievalg Syd om valg af videregående uddannelse.

 

I december-januar indkaldes der til individuel vejledersamtale med fokus på trivsel og faglige udvikling. Samtalen tager udgangspunkt i valg af HF fagpakke eller STX studieretning, og om, hvordan det går med hjemmearbejde, indsatsen i timerne, evt. fravær og studiemiljøet i det hele taget.

 

Man er altid velkommen til at tage et emne op, som man ønsker at tale med studievejlederen om. Studievejlederen har tavshedspligt.

 

I februar inviteres der til forældreaften for STX elever, hvor studievejlederen informerer om det videre forløb i 2. og 3.g.

Studievejledning 2. og 3. studieår (HF & STX)

I anden studieår er der ikke planlagte begivenheder fra studievejledningen. Man henvender sig, hvis man har brug for at tale med en studievejleder.

Teamkoordinator

Hver klasse har et klasseteam med en teamkoordinator, der bl.a. tager sig af nogle praktiske ting i klassen og formidler kontakt mellem klassen og administrationen. Det er ligeledes teamkoordinatoren, der i samarbejde med eleverne og de øvrige faglærere tilrettelægger forældremøder.

Tutorer

ELEVAKTIVITETER

Se hvad du kan være med til.

Blå bog

Den blå bog udgives af afgangsklasserne med billeder og beskrivelser af klasserne.

E69

Navnet betyder Elevforeningen af 1969. Den består af 10-12 elever, der har påtaget sig at arrangere skolens fester, undtagen skolens fødselsdag og julebal. Læs mere om E69 og skolens fester her.

Elevrådet

Læs om elevrådet her.

Kunstudvalg

Skolen har et kunstudvalg, der tager sig af udsmykning af klasseværelser og fællesarealer. Bl.a. udstilles kunstværker fra Skolernes kunstforening løbende på skolen. Læs mere om kunstudvalget her.

Skolens bestyrelse

På Statsskolens bestyrelse sidder to elever.

 

Læs mere her.

Skolens fødselsdag

Holdes en fredag i starten af skoleåret med forskellige arrangementer, bl.a. kaproning mod Alssundgymnasiet samt middag og fest om aftenen.

Læs mere her.

UNDERVISNING

Lektier, skema m.m.

Kopiering

Kopimaskinerne i kopirummet må kun benyttes af lærere. Fagligt materiale kopieres af faglæreren.

Lektier

Lectio er et internetbaseret program, der informerer om bl.a. skema, kalender, eksamen, fravær, m.m.

Lektier lægges i Lectio så tidligt som muligt, senest dagen før kl. 16.

Lektier til mandag skal lægges ind seneste fredag eftermiddag.

Opgaveformuleringen til skriftlige opgaver lægges i Lectio min. 8 dage før afleveringen.

Kontakten mellem lærere og elever sker primært gennem Lectio-beskeder frem for webmail.

Ved sygdom aflyser læreren så vidt muligt 1.modul aftenen før.

Skema

Skolen har 14-dages skema, hvilket betyder, at skemaet skifter hver anden uge. Lektionslængden er 90 minutter.

Klasseskemaer, elevskemaer, lokaleskemaer og lærerskemaer kan ses på Informationsskærmen og via skolens hjemmeside under Lectio.

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver skal afleveres til tiden. Manglende opgaveaflevering registreres som forsømmelser.

Under særlige omstændigheder (sygdom, uforudsete problemer) kan en elev dog henvende sig til læreren og bede om udsættelse.

Obligatoriske opgaver skal være afleveret, for at en elev kan gå til eksamen i det pågældende fag.

Studietur

Studierejser på Sønderborg Statsskole afvikles normalt i marts måned for skolens 2.g – klasser. Studierejser betragtes som en del af den samlede undervisning, og det forventes, at skolens elever deltager.

Det er de deltagende undervisere i studieturen, som er ansvarlige for afvikling af det faglige og sociale program, og hver enkelt elev er forpligtet til fuldt og helt at deltage heri.

Udenfor programmet kan elever efter aftale med underviserne være uden egentligt opsyn. Regler for elevadfærd uden opsyn er aftalt på forhånd. I særligt påkrævede tilfælde vil indgriben fra de deltagende undervisere kunne finde sted så hurtigt som muligt!

Skolen kan kontaktes på alle tider af døgnet, og herfra vil fornødne foranstaltninger kunne sættes i værk efter behov.

Læs mere om HF studieture her.

Læs mere om STX studieture her.

Sygdom

Korterevarende sygdom skal ikke meddeles skolen eller dokumenteres, med mindre det drejer sig om en prøve eller eksamen. Derimod bør længevarende sygdom (en uge eller mere) meddeles til kontoret. Der kan gives sygeundervisning f. eks. ved længere hospitalsindlæggelser (over 3 uger).

Sygeundervisning

Hvis du bliver ramt af sygdom, der må formodes at vare i længere tid (over 3 uger), kan skolen iværksætte sygeundervisning, hvis du (og evt. dine forældre) ønsker det. Undervisningen aftales inden for fag, som det er svært at læse selv. Den kan højst strække sig over 8 uger med maks. 5 timer ugentligt.

Udvekslingsstudent

Skolen har hvert år udvekslingselever fra forskellige lande. Disse elever følger en klasse og har nogle timer i dansk. Tag godt imod dem. Tal engelsk til dem i starten (evt. fransk , tysk eller spansk), men tal dansk til dem, når de forstår bare lidt.

Du har selv mulighed for at blive udvekslingsstudent og gå i skole i et andet land et år. Tal med din studievejleder, hvis du er interesseret.

PRAKTISKE FORHOLD

Bogdepot, elevloft m.m.

Bogdepot

Skolens bogdepot ligger i kælderen. Gå ned af trappen ved siden af kantinen og find det overfor toilettet. På døren kan du se, hvornår bogdepotet har åbent. Bøger lånes gratis på skolen, men du skal selv betale for papir, plastiklommer, mapper etc.

Betingelser for udlån:

Du er ansvarlig for, at det undervisningsmateriale, du låner af skolen, behandles ordentligt. Hvis en bog bliver væk eller misligholdt, skal du erstatte den. Lad være at skrive i bøgerne – det kan medføre erstatningskrav. Skriv dit navn, klasse og udleveringsår i alle bøger.

Dueslag

Hver lærer har et postrum, ”dueslaget”, hvor elever kan aflevere f. eks opgaver og meddelelser. Postrummene findes foran lærerværelset. Hvert postrum er forsynet med lærerens initial.

Find initialerne på din lærer her.

Elevloft

Under skolens skrå tage findes ”loftet”, som er opholdsrum og arbejdsrum for elever. Her kan man slappe af, lave lektier og se film.

Loftet kan desuden reserveres til undervisning.

Loftet har en biograf med surround sound. På ”loftet” er der selvoprydning.

Fotografering

Alle nystartede 1g og 1.hf elever vil blive portræt- og klassefotograferet kort tid efter skolestart. Skulle enkelte elever ikke være til stede eller ønske omfotografering, vil disse blive fotograferet i løbet af september måned. Alle nye elever, også i 2g, 3g og 2.hf får udleveret et studiekort efter fotografering.
Desuden har får alle 2g, 3g og 2.hf-klasser tilbudt et ’Kaos’foto i januar/februar måned.

Glemte sager

Skolen påtager sig intet ansvar for glemte sager. Søg dem i de lokaler, hvor I kan have glemt dem, – eller spørg på kontoret dagen efter. Værdigenstande opbevares 14 dage på kontoret, derefter afleveres de på politistationen. Glemt idrætstøj bliver i hallen. Glemt tøj og lignende placeres på stativet ved bogdepotet i kælderen overfor toiletterne.

Se iøvrigt Statskolens facebookgruppe “Lost & Found” her.

Informationstavler

Flere steder på gangene findes der info-skærme, hvor man kan se daglige skemaændringer, klasseskema og lærerskema i Lectio, som er skolens informationssystem og kalenderprogram. Lectio kan også ses via skolens hjemmeside. I forhallen ved kantinen og i Domhusets indgang, hænger en storskærm, som viser aktuelle meddelelser til elever.

Opslagstavlerne på gangene er beregnet til plakater og meddelelser som har interesse for elever i og udenfor skoletiden. Alle opslag skal godkendes af kontoret, som sørger for opsætning.

Kantine

Her kan man købe mad og drikkevarer. Naturligvis rydder man op efter sig selv. Kantinen bestyres af Susanne Kongsted og et kantineudvalg bestående af lærere og elever. Kantinemedhjælpere er Yasser Mahmoud, Elsemarie Schultz og Susanne Ketelsen.

Åbningstider:
Mandag-onsdag 7-14
torsdag 7-14
fredag 7-13.

Kantinen har en facebookside.

Morgensamling

Skolen har normalt en morgensamling om ugen i 2. frikvarter i festsalen. Her gives der meddelelser af fælles interesse om aktiviteter på skolen, og alle elever kan komme med indslag f. eks. musik, sketch, film etc.

Morgensamling koordineres af Morgensamlingsudvalget, der består af lærere og elever.

Læs mere her.

Parkering

Der er en parkeringsplads ved skolen. Der er også parkering på den nærliggende Ringriderplads, men vær opmærksom på parkeringsreglerne!

Statens Uddannelsesstøtte (S.U.)

Være opmærksom på at du i første omgang selv kan læse og få svar på mange spørgsmål på SKATs hjemmeside for unge:

http://www.skat.dk/unge

Den er udformet som en gør-det-selv-guide til, hvordan du selv håndterer din skat.

Sønderborg Samfundet

Sønderborg Samfundet er foreningen for gamle elever fra skolen. Sønderborg Samfundet arrangerer dimittendfesten, juleballet og jubilarsammenkomster.

Læs merem Sønderborg Samfundet her.

ADMINISTRATIVT

S.U., adresseændring m.m.

Administration

Skolens administration har lokaler i den gamle fløj ved indgangen fra Kongevej. Her kan du henvende dig med problemer og spørgsmål af praktisk art.

Adresseændring

Hvis du flytter, skal du melde din nye adresse til skolens kontor.

Buskort/Ungdomskort
Ferieplan

Se skolens ferieplan her.

Flytning af skole

Flytning til en anden skole sker gennem henvendelse til rektor og studievejleder.

Forsikring

Skolen har ingen forsikringer, der dækker elever (ansvar, ulykke, tyveri og rejseforsikring). Det er en god ide at undersøge, om du eller dine forældre har en dækkende forsikring.

Legater

Skolen har en række legater, som kan søges af tidligere elever, der er i gang med en videregående uddannelse, samt af afgangsklasser.

Se mere her.

Pædagogisk råd

Rådet består af alle skolens lærere og rådgiver rektor i alle væsentlige spørgsmål vedrørende skolens arbejde, f. eks. anskaffelse af undervisningsmidler og inventar, fag- og timefordeling, stillingsopslag, byggesager mm.. Elevrådet kan deltage i møderne i Pædagogisk råd uden stemmeret. Pædagogisk Råd har nedsat en række udvalg. Elevrådsrepræsentanter kan deltage i de fleste udvalg.

Udmeldelse

Udmeldelse af skolen sker efter aftale med studievejleder og rektor. Bøger skal afleveres i bogdepotet eller på kontoret på sidste undervisningsdag.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.