Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Elevhåndbogen

Få svar på dine spørgsmål om hverdagen på Sønderborg Statsskole

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for fraværsregistrering og snyd.

Studie- og ordensregler for social adfærd, rygning og rusmidler samt mobning.

Studie og ordensregler for eksamen og eksamensforhold.

Om hvordan vi kan hjælpe dig i løbet af din studietid.

Se hvad du kan være med til.

Lektier, skema m.m.

Bogdepot, elevloft m.m.

S.U., adresseændring m.m.

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Rammerne for studie- og ordensreglerne.

EKSAMEN

Studie og ordensregler for eksamen og eksamensforhold.

Hvis du bliver ramt af eksamensangst og føler et pres, inden du skal til eksamen, er du ikke alene. Heldigvis er der hjælp at hente. Studievejledergne har flere gode sider med råd og vejledninger. Her kan du finde gode råd om eksamensangst og eksamensstress. Studievejlederne tilbyder også kurser i at håndtere eksamensangst. Spørg hos studievejlederne her.

STX (efter 2017 – Særligt i 2022!)

 

STX (efter 2017)

En studentereksamen består af mindst ti prøver, inklusive en mundtlig prøve med udgangspunkt i et studieretningsprojekt (SRP). Det er undervisningsministeriet, der fastlægger, hvilke fag den enkelte elev skal op i.

Alle elever skal aflægge eksamen i skriftlig dansk.

I fag på A-niveau, der afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve, aflægges mindst én prøve.

Efter eksamen i 2.g skal alle elever have været til minimum 2 eksaminer. Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og minimum 3 mundtlige prøver.

Det samlede antal prøver øges med én for hvert ekstra A-niveau fag.

Der aflægges kun prøve i det højeste niveau en elev har et fag på.

Se mere om STX studieretningerne her.

HF

En hf-eksamen omfatter:

En mundtlig prøve i et af de fag, der indgår i kultur- og samfundsfaggruppen (samfundsfag, religion eller historie), og i et af de fag, der indgår i den naturvidenskabelige faggruppe (biologi, kemi eller naturgeografi), begge efter udtræk, og en individuel, intern mundtlig prøve i hver af de to faggrupper, som både har et enkeltfagligt og et flerfagligt indhold.

Derudover aflægges prøve i alle fag og en større skriftlig opgave (SSO).

Der aflægges kun prøve i det højeste niveau en elev har et fag på.

Se mere om fagpakkerne her.

Hold dig orienteret

Alle informationer vedrørende eksamen offentliggøres i Statsskolens administrativ system LECTIO. Man har pligt til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer til eksamensplaner via LECTIO.

Tab Item Content
Hvis du ønsker at klage over en eksamenskarakter, skal du senest 2 uger efter karakterens offentliggørelse sende en skriftlig og begrundet klage til rektor. Klagen skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en revurdering. Rektor tager stilling til, om klagen kan imødekommes, eller om den skal afvises. Hvis klagen imødekommes, vil rektor bede bedømmerne give en faglig udtalelse. De sendes herefter til klageren, som kan kommentere de faglige udtalelser fra bedømmerne. Herefter træffer skolen en afgørelse. Afgørelsen kan være:
 • tilbud om en ny bedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver)
 • tilbud om ny prøve
 • klageren får ikke medhold (klagen afvises)
Hvis en elev får tilbudt ombedømmelse, vælger eleven selv, om vedkommende vil tage imod tilbudet.

Vær opmærksom

Hvis du ønsker at få en skriftlig karakter revurderet, kan den selvfølgelig blive vurderet højere, men der er også risiko for, at den nye censor og læreren vurderer opgaven til en lavere karakter. Derfor er det også en god idé at tænke sig om, inden man sender klagen af sted, og måske lige sove på det.

Værd at vide

Klagen skal være individuel og fagligt baseret. Du skal angive de faktiske omstændigheder i klagen og ikke kun, hvad du selv mener og synes. Din klage skal være konkret og faglig begrundet. Derfor skal du f.eks. ikke skrive:
 • Jeg plejer at få 10
 • Min lærer siger….
Du kan læse mere om de generelle regler for klager på Undervisningsministeriets hjemmeside. Du kan klage over eksamensgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.
Alle gymnasieelever får karakterer i november, februar/marts, samt ved skoleårets afslutning, hvor der gives både årskarakterer og eksamenskarakterer. Er man under 18 den dag, karaktererne offentliggøres i Lectio, skal en karakterudskrift med forældreunderskrift afleveres til klassekoordinatoren eller på kontoret. Dette kun ved første karaktergivning i november. Hvis en elevs standpunkt giver anledning til betænkelighed for det videre skoleforløb, vil rektor eller studievejlederen drøfte med eleven, hvad der kan gøres.

Før den mundtlige eksamen

TJEK LECTIO
Du har pligt til inden eksamensdagen at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din mundtlige eksamen foregår. Der kan forekomme ændringer, indtil 48 timer inden din eksamen.

Ring ved sygdom og forsinkelse

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen.

For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt. I forbindelse med sommereksamen, kan sygeeksamen placeres i august.

Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen.

Kom 30 min. før

På din eksamensdag skal du bruge indgangen ved foyeren, hvor en vagt vil byde dig velkommen. Du skal være til stede senest 30 minutter, inden din eksamen går i gang. Du må kun være på den etage, hvor din eksamen foregår. Du må ikke opholde dig på etagerne, med mindre du skal til eksamen indenfor de kommende 30 minutter.

Under den mundtlige eksamen

INGEN NET ELLER MOBIL
Du må IKKE søge informationer på nettet, når du er til forberedelse, og du skal downloade dine noter fra Google/Fronter/Lectio til din computer inden eksamensdagen. Du skal selv sørge for at medbringe en kuglepen o.l. Der kan være undtagelser, men så har din lærer givet besked.

Hvis du har en mobiltelefon med, skal den slukkes og afleveres til din lærer, inden du bliver sat ind til forberedelse. Du kan således ikke bruge din mobil som ur under forberedelsen.

Du får mobiltelefonen tilbage, når du har fået din karakter. Medbring eventuelt et ur, så du kan holde øje med tiden.

Hvis du går på nettet, og hvis du forsøger at komme i kontakt med andre via din computer, mobil el. lign, bliver du bortvist fra eksamen.

Du må ikke hænge ud efter eksamen

Når eksamen er overstået, må du ikke længere opholde dig på etagerne. Ved nogle eksaminer med lang forberedelse (typisk 24 timer) og ved SRP-eksaminer er der ingen forberedelsestid på skolen.

Eksamen med 24-timers forberedelse

Trækning af spørgsmål til eksamen med lang forberedelse (24-timer) foregår ved administrationen. Her vil enten din lærer eller en fra administrationen stå for trækningen.

Før den skriftlige eksamen

TJEK LECTIO Du har pligt til, inden eksamensdagen, at orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din skriftlige eksamen foregår.

Vær klar inden start

Du skal finde din plads og være klar i eksamenslokalet senest 30 minutter, inden eksamen går i gang. Hvis du ønsker at tage din egen printer med, er du selv ansvarlig for at den virker, og du skal møde 30 minutter før eksamen begynder, for at sætte printeren op.

Ring ved sygdom eller forsinkelse

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 30 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang. Sygemelding skal ske på skolens tlf: 7442 3427   For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer. Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt. I forbindelse med sommereksamen, kan sygeeksamen placeres i august. Hvis du kommer for sent, skal du henvende dig i administrationen, hvor rektor/vicerektor/en uddannelseschef vil afgøre, om du kan få lov til at aflægge eksamen. Du må ikke gå ind i eksamenslokalet uden denne tilladelse. Hvis du får lov til at aflægge den pågældende eksamen, har du mistet den tid, du er kommet for sent.

Under den skriftlige eksamen

LYT TIL VAGTERNE Du skal rette dig efter vagternes anvisninger og påbud. Når eksamen går i gang kl. 9.00, er det ikke tilladt at tale og/eller kommunikere med nogen, og hvis du har spørgsmål, må du kontakte en af vagterne i eksamenslokalet. Du må ikke stille faglige spørgsmål til vagterne. Du kan komme på toilettet, når du får tilladelse til det af en af vagterne. Du bliver fulgt fra og til toilettet.

Internet-adgang til eksamen

Alle eksmaener foregår elektronisk via netprøver.dk . Det er aldrig tilladt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel. Du må kun tilgå de hjemmesider som specifikt fremgår af undervisningsbeskrivelsen og som ikke kan downloades på forhånd. “ibøger” (elektroniske lærebøger) er undtaget. Elektroniske noter og undervisningsmaterialer skal være downloadet på forhånd eller skal tilgås i offline tilstand. Under alle eksamener er det kun tilladt at bruge skolens netværk. Alle andre former for trådløst net og bluetooth skal være slukket! Vagterne har ret til at tjekke. Mobiltelefoner skal være slukket og lagt i tasken. Spørg gerne din lærer til råds, hvis du mangler yderligere information. Det er ALDRIG tilladt at kommunikere med omverdenen via computeren, mobiltelefon eller lignende.

Musik og mad

Du må gerne høre lav musik i høretelefoner, men du skal skrue ned, hvis en vagt beder dig om det. Vær opmærksom på at du må tilgå musiktjenester i offline tilstand. Der er mulighed for at handle i kantinen før og efter den skriftlig eksamen, men ikke imens.

Husk strøm

Skolen stiller ikke computere, men printere til rådighed. Du skal selv medbringe strømforsyning til din computer. Skolen stiller USB-memory sticks til rådighed, som du kan bruge, når din opgave skal printes ud. Du har mulighed for at få lov til at printe ud én gang i løbet af eksamen, før du afleverer din opgave endeligt.

Husk at downloade

Hvis du ikke har netadgang til din eksamen, skal du sørge for at downloade ordbøger INDEN eksamen. Hvis du ønsker at gøre brug af noter eller materialer fra Google Apps/Fronter/Lectio, skal du inden eksamen downloade disse til din computer. Vagterne holder øje med computerskærmene, og hvis de opdager, at du ikke følger reglerne ved f.eks at forsøge at komme i kontakt med andre, bliver du bortvist fra eksamen. Du er selv ansvarlig for at medbringe tilladte hjælpemidler f.eks. lommeregner, opslagsbøger, noter mv. Hvis den første time af den del af den skriftlige eksamen skal afvikles uden hjælpemidler, skal du sørge for at have en skriveredskaber med. Der er forskellige regler for de enkelte fag om, hvornår du må starte anden del af prøven. Dette oplyses til eksamen. Du må aldrig tage hjælpemidler i brug uden først at have fået tilladelse fra en af vagterne.

Afslutning af den skriftlige eksamen

HUSK AT AFLEVERE ELEKTRONISK Opgaver SKAL afleveres elektronisk i .pdf format. Sørg for at bruge tiden fornuftigt – og brug hele tiden; vær sikker på, at du har gjort det så godt som muligt, læs grundig korrektur på din besvarelse flere gange, så du er sikker på, at du har rettet stave- og forståelsesfejl, og lad være med at gå før tid – der er altid noget, du kan gøre endnu bedre. Efterlad din computer Hvis du afleverer eksamen før tid, må du gerne forlade prøvelokalet, men du må IKKE tage din computer med. Ifølge bekendtgørelsen må hverken opgaveformuleringen eller opgavebesvarelser forlade prøvelokalet, før eksamen er afsluttet. Du må derfor ikke hente din computer før eksamens afslutning.

Før den mundtlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg til administrationen inden kl. 8.00 den dag, hvor du skal til mundtlig eksamen. Sygemelding skal ske på skolens tlf.: 7442 3427 For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

Før den skriftlige eksamen

Hvis du bliver syg, skal du melde dig syg SENEST 15 minutter, inden den pågældende skriftlige prøve går i gang. Sygemelding skal ske til administrationen på skolens tlf.: 7442 3427 For at komme til sygeeksamen skal du aflevere en lægeerklæring i administrationen, så snart du er rask. Skolen dækker ikke udgifter til lægeerklæringer.

Sygeeksamen

Sygeeksamen arrangeres hurtigst muligt. I forbindelse med sommereksamen kan sygeeksamen placeres i august
Her kan du se, hvordan du kan afbryde din online synkronisering til OneDrive. PC MAC
Her kan du se, hvordan du kan afbryde din online synkronisering til OneDrive. PC MAC
Her kan du se, hvordan du kan afbryde din online synkronisering til OneNote. MAC

VEJLEDNING & HJÆLP

Læs om hvordan vi hjælper dig igennem studiet.

Der holdes et forældremøde i 1g. Her gives en orientering om klassen og om studieretningernes fag. Desuden er der mulighed for at tale med de enkelte faglærere om karakterer og evt. problemer.

Der holdes ikke forældremøder i 2.g og 3.g og HF. Forældre er derfor altid velkomne til at henvende sig til skolen – både til rektor og studievejledere.

Se også under “Studievejledning 1. studieår (HF& STX)”.

Studievejlederne holder øje med dit fravær igennem hele dit studie. Hvis en elev har højt fravær, vil skolens primære bekymring altid omhandle elevens velbefindende. Studievejledernes tilgang til fravær er, at det ofte er ét eller flere problemer, som skal løses.
I januar i det første studieår vælges valgfag for STX og HF elever. I januar i andet studieår vælges valgfag for STX og HF elever.

Studievalg Syd orienterer gennem studieårene om dine uddannelsesmuligheder efter både HF og STX eksamen.

Der vejledes om valg af vidergående studium og erhverv.

Man kan også booke en personlig samtale med vejlederen fra Studievalg Syd.

Alle klasser har en klasselærer. Din klasselærer skal koordinere klassens overordnet aktiviteter (f.eks. studieture) og holde klassen orienteret om officielle begivenheder.

Ikke som klasselæreren i folkeskolen

Derfor er det din opgave at fortælle dine forældre, hvad der foregår i dit skoleliv – lige fra dine karakterer til dit fravær, og om du skal på ekskursion.

I mere alvorlige tilfælde kontakter vi dog dine forældre, så længe du er under 18 år.

Du kan læse mere om læsevejledningen og finde en læsevejelder her.

Skolen har to læsevejledere, som støtter elever med særlige læse- og stavevanskeligheder.

For elever, der har særlige læse og skrive-udfordringer, tilbyder læsevejlederne målrettet hjælp. Det kan f.eks være tilbud om særlige it-programmer til ordblinde, eller skrive- og/eller læsekurser for særligt udfordrede elever.

Hvordan får man læsevejledning?

Elever henvises til læsevejlederne af deres lærere eller studievejlederen. Men elever kan også henvende sig direkte til læsevejlederne.

Hvad er læsevejledning?

Læsevejledning er vejledning i at blive en bedre læser. Du kan lære at øge din læsehastighed, du kan forbedre din evne til at forstå teksters indhold, og måske blive bedre til at koncentrere dig og stille skarpt, når du læser. Der er altså fokus på:

 • Læsehastighed
 • Læseforståelse
 • Koncentration
 • Du kan også få hjælp til at formulere dig sprogligt i dansk – både mundtligt og skriftligt.
Matematikvejlederne støtter elever, der har brug for hjælp i matematik. Har en elev brug for ekstra hjælp, vil matematikvejlederen være med i nogle af elevens matematiktimer.

Hvis du har et behov for at få en mentor, så henvend dig til din studievejleder. Kun under særlige tilfælde, kan man få tildelt en mentor via studievejledningen.

Mentorerne kan hjælpe dig med at blive bedre til at lære. De vejleder dig bl.a. i:

 • at få struktur på din skolegang
 • at være en hjælpende hånd til at få planlagt din lektielæsning og dine afleveringer
 • er din voksenkontakt i forbindelse med skolearbejdet
 • giver dig værktøjer til selvhjælp, så du kan udnytte dine evner bedre.

Udfordringerne, du står med, kan være meget forskellige. Studievejlederen vil gerne tale med dig og forsøge at hjælpe dig videre.

Du er altid velkommen til at kontakte studievejlederne eller blot møde op i studievejledningen.

Om studievejlederen

Du har din egen studievejleder, da der til hver klasse er knyttet én studievejleder.

Studievejlederen kan vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål, men også bistå i forbindelse med studietekniske spørgsmål eller valg af fag.

Studievejlederen har også en særlig rolle i forhold til at følge dit fremmøde.

Studievejlederne samarbejder med lærerteamet, læsevejleder, psykolog, Studievalg Syd, UU-vejledere og projekt #Mindre rus (der omhandler stofmisbrug).

Derudover kan studievejledere sørge for kontakt til skolens skolepsykolog eller psykoterapeut.

Studievejlederne kan udenfor kontortiden kontaktes pr. mail. Find din studievejleder her.

Hver klasse har et klasseteam med en teamkoordinator, der bl.a. tager sig af nogle praktiske ting i klassen og formidler kontakt mellem klassen og administrationen. Det er ligeledes teamkoordinatoren, der i samarbejde med eleverne og de øvrige faglærere tilrettelægger forældremøder.

ELEVAKTIVITETER

Se hvad du kan være med til.

Den blå bog udgives af afgangsklasserne med billeder og beskrivelser af klasserne.

Navnet betyder Elevforeningen af 1969. Den består af 10-12 elever, der har påtaget sig at arrangere skolens fester, undtagen skolens fødselsdag og julebal. Læs mere om E69 og skolens fester her.

Læs om elevrådet her.

Skolen har et kunstudvalg, der tager sig af udsmykning af klasseværelser og fællesarealer. Bl.a. udstilles kunstværker fra Skolernes kunstforening løbende på skolen. Læs mere om kunstudvalget her.
På Statsskolens bestyrelse sidder to elever. Læs mere her.

Holdes en fredag i starten af skoleåret med forskellige arrangementer, bl.a. kaproning mod Alssundgymnasiet samt middag og fest om aftenen.

Læs mere her.

UNDERVISNING

Lektier, skema m.m.

PRAKTISKE FORHOLD

Lektier:

 1. Lærerne tilstræber at lægge lektier ind senest kl. 16.00, 2 hverdage inden modulet. Det tilstræbes endvidere, at det tydeligt fremgår, hvad der er lektie og dermed forventes læst inden modulet.

Opgaver:

 1. Det tilstræbes, at opgaveformuleringen til afleveringer på tre elevtimer eller mindre senest lægges ind 8 dage inden afleveringsfrist. Opgaveformuleringen til afleveringer, der er større end tre elevtimer, lægges ind senest 14 dage inden afleveringsfrist. Hvis opgaven helt eller delvist laves i modulerne, kan fristen dog være kortere.
 2. Læreren bør informere sine elever mundtligt om en aflevering.

Antal elevtimer:

 1. Det tilstræbes, at der ikke lægges flere fordybelsestimer end 10 ind om ugen. Her bør elever dog også være opmærksomme på afleveringsfrister i god tid og planlægge deres tid herefter.
 2. En aflevering defineres som enhver opgave, skriftlig eller mundtlig, der er tillagt fordybelsestimer.

Digital kommunikation:

 1. Al skriftlig korrespondance mellem lærere og elever foregår i Lectio, medmindre andet er aftalt på det enkelte hold.
 2. Både lærere og elever tilstræber at svare på beskeder hurtigst muligt.

Skolen har 14-dages skema, hvilket betyder, at skemaet skifter hver anden uge. Lektionslængden er 90 minutter.

Klasseskemaer, elevskemaer, lokaleskemaer og lærerskemaer kan Lectio (login nødvendigt)

Studierejser på Sønderborg Statsskole afvikles normalt i marts måned for skolens 2.g – klasser. Studierejser betragtes som en del af den samlede undervisning, og det forventes, at skolens elever deltager.

Det er de deltagende undervisere i studieturen, som er ansvarlige for afvikling af det faglige og sociale program, og hver enkelt elev er forpligtet til fuldt og helt at deltage heri.

Udenfor programmet kan elever efter aftale med underviserne være uden egentligt opsyn. Regler for elevadfærd uden opsyn er aftalt på forhånd. I særligt påkrævede tilfælde vil indgriben fra de deltagende undervisere kunne finde sted så hurtigt som muligt!

Skolen kan kontaktes på alle tider af døgnet, og herfra vil fornødne foranstaltninger kunne sættes i værk efter behov.

Læs mere om HF studieture her.

Læs mere om STX studieture her.

Korterevarende sygdom skal ikke meddeles skolen eller dokumenteres, med mindre det drejer sig om en prøve eller eksamen. Derimod bør længevarende sygdom (en uge eller mere) meddeles til kontoret. Der kan gives sygeundervisning f. eks. ved længere hospitalsindlæggelser (over 3 uger).

Hvis du bliver ramt af sygdom, der må formodes at vare i længere tid (over 3 uger), kan skolen iværksætte sygeundervisning, hvis du (og evt. dine forældre) ønsker det. Undervisningen aftales inden for fag, som det er svært at læse selv. Den kan højst strække sig over 8 uger med maks. 5 timer ugentligt.

Skolen har hvert år udvekslingselever fra forskellige lande. Disse elever følger en klasse og har nogle timer i dansk. Tag godt imod dem. Tal engelsk til dem i starten (evt. fransk , tysk eller spansk), men tal dansk til dem, når de forstår bare lidt.

Du har selv mulighed for at blive udvekslingsstudent og gå i skole i et andet land et år. Tal med din studievejleder, hvis du er interesseret.

Bogdepot, elevloft m.m.

Skolens bogdepot ligger i kælderen. Gå ned af trappen ved siden af kantinen og find det overfor toilettet. På døren kan du se, hvornår bogdepotet har åbent. Bøger lånes gratis på skolen, men du skal selv betale for papir, plastiklommer, mapper etc.

Betingelser for udlån:

Du er ansvarlig for, at det undervisningsmateriale, du låner af skolen, behandles ordentligt. Hvis en bog bliver væk eller misligholdt, skal du erstatte den. Lad være at skrive i bøgerne – det kan medføre erstatningskrav. Skriv dit navn, klasse og udleveringsår i alle bøger.

Hver lærer har et postrum, ”dueslaget”, hvor elever kan aflevere f. eks opgaver og meddelelser. Postrummene findes foran lærerværelset. Hvert postrum er forsynet med lærerens initial.

Find initialerne på din lærer her.

Under skolens skrå tage findes ”loftet”, som er opholdsrum og arbejdsrum for elever. Her kan man slappe af, lave lektier og se film. Loftet kan desuden reserveres til undervisning. Loftet har en biograf med surround sound. På ”loftet” er der selvoprydning.
Skolen påtager sig intet ansvar for glemte sager. Søg dem i de lokaler, hvor I kan have glemt dem, – eller spørg på kontoret dagen efter. Værdigenstande opbevares 14 dage på kontoret, derefter afleveres de på politistationen. Glemt idrætstøj bliver i hallen. Glemt tøj og lignende placeres på stativet ved bogdepotet i kælderen overfor toiletterne. Se iøvrigt Statskolens facebookgruppe “Lost & Found” her.
Her kan man købe mad og drikkevarer. Naturligvis rydder man op efter sig selv. Kantinen bestyres af Susanne Kongsted og et kantineudvalg bestående af lærere og elever. Kantinemedhjælpere er Yasser Mahmoud, Elsemarie Schultz og Susanne Ketelsen. Åbningstider: Mandag-onsdag 7-14 torsdag 7-14 fredag 7-13. Kantinen har en facebookside.
Der er en parkeringsplads ved skolen. Der er også parkering på den nærliggende Ringriderplads, men vær opmærksom på parkeringsreglerne!
Sønderborg Samfundet er foreningen for gamle elever fra skolen. Sønderborg Samfundet arrangerer dimittendfesten, juleballet og jubilarsammenkomster. Læs merem Sønderborg Samfundet her.

ADMINISTRATIVT

S.U., adresseændring m.m.

Skolens administration har lokaler i den gamle fløj ved indgangen fra Kongevej. Her kan du henvende dig med problemer og spørgsmål af praktisk art.

Hvis du flytter, skal du melde din nye adresse til skolens kontor.
Se skolens ferieplan her.

Flytning til en anden skole sker gennem henvendelse til rektor og studievejleder.

Skolen har ingen forsikringer, der dækker elever (ansvar, ulykke, tyveri og rejseforsikring). Det er en god ide at undersøge, om du eller dine forældre har en dækkende forsikring.
Skolen har en række legater, som kan søges af tidligere elever, der er i gang med en videregående uddannelse, samt af afgangsklasser. Se mere her.
Rådet består af alle skolens lærere og rådgiver rektor i alle væsentlige spørgsmål vedrørende skolens arbejde, f. eks. anskaffelse af undervisningsmidler og inventar, fag- og timefordeling, stillingsopslag, byggesager mm.. Elevrådet kan deltage i møderne i Pædagogisk råd uden stemmeret. Pædagogisk Råd har nedsat en række udvalg. Elevrådsrepræsentanter kan deltage i de fleste udvalg.

SU

Du er berettiget til at få SU, kvartalet efter du er fyldt 18 år, hvis du opfylder betingelserne. Læs mere her https://www.su.dk/su/om-su-til-ungdomsuddannelser-gymnasium-hhx-mv/

Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge i SU systemet 1 måned før, du er berettiget til SU. Eks. fylder du 18 år den 14. april, kan du tidligst få SU fra 1. juli (kvartalet efter) og tidligst søge på https://www.su.dk/  efter den 1. juni (1 måned før du er berettiget).

Har du problemer eller spørgsmål til din SU, er du velkommen til at kontakte Kirsten Lise på kontoret, via lectio eller på mail li@statsskolen.dk.

Når du begynder at få SU og du ikke har arbejdet før, skal du huske at få aktiveret dit skattekort. Du kan læse mere om SKAT her https://skat.dk/skat.aspx?oid=3439

Udmeldelse af skolen sker efter aftale med studievejleder og rektor. Bøger skal afleveres i bogdepotet eller på kontoret på sidste undervisningsdag.

Du kan tidligst søge om ungdomskort, 1 måned før du er berettiget til at få ungdomskort. Du søger på www.ungdomskort.dk. Du skal godkende trin 1 først, før du kan bestille på trin 2. Her er en flyer fra Sydtrafik, som beskriver hvordan du gør.

Hvis der er mere end 6 km. fra dit hjem til skolen, kan du få refunderet noget af dit ungdomskort af Sønderborg Kommune. Du kan læse mere om det på Sønderborg Kommunes hjemmeside: https://sonderborgkommune.dk/borger/busser-kollektiv-trafik-og-buskort  Her kan du finde vejledning til delvis tilbagebetaling: https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/oekonomi-teknik-miljoe/projekt-og-anlaeg/vejledning_for_delvis_tilbagebetaling_af_egenbetaling_for_ungdomskort_pr.pdf  

Se denne flyer for mere information.

Al henvendelse vedr. tilbagebetaling skal ske til Sønderborg Kommune.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kirsten Lise på kontoret.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.