Sønderborg Statsskole logo

Sønderborg Statsskole

Alment gymnasium og Hf

Lille skriftlig opgave

Om at skrive den lille skriftlig opgave på 1.Hf

Den lille skriftlig opgave er en forberedelse til den store skriftlig eksamensopgave i 2HF.

Området for opgaven skal ligge inden for de valgte fags faglige rammer. 

Du skal senest den dd.mmm aflevere et forslag til problemformulering i Lectio. Blanketten finder du i tidsplanen under den 4. februar ved værkstedsmodul 1. I problemformuleringen skal du kort afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad der skal undersøges og analyseres og hvilke materialer og faglige metoder, du vil anvende. Det er på baggrund af denne, dine vejledere udarbejder den endelige opgaveformulering. Den endelige opgaveformulering skal inddrage aspekter eller bilag, der ikke har været drøftet under vejledningen og som ikke står i din egen problemformulering.

Tidsplan 2019/20

Den følgende vejledning er generel. Mht. arbejdet i konkrete fag bør du konsultere dine vejledere.

Vejledning

Vejledningen til din LSO foregår både individuelt hos dine vejledere og i workshops og værkstedsmoduler, samt skriveværksteder. Der er mødepligt med fraværsregistrering til workshops og værkstedsmoduler.

 

Opgavens omfang må normalt ikke overstige 20 sider inkl. resumé (en normalside er 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum).

Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, grafer, tabeller, samt eventuelle illustrationer og tekstbilag medregnes ikke i sideantallet, heller ikke når de er placeret i den løbende tekst.

Det er ikke afgørende hvor mange udskrevne ark opgaven fylder, men at der kun bør være 20*2400 anslag.

Besvarelsen skal indeholde:

Evt. en forside til opgaven

Kort resumé på dansk (normalt 10-15 linjer) 
Resuméet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Det indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling, de væsentlige resultater og konklusioner.

Indholdsfortegnelse 

Indledning til opgaven
Her kan du gøre rede for, hvordan du har besluttet dig til at gå frem, og hvorfor du netop går frem på denne måde, set i forhold til opgavens problemstilling.

Skriv indledningen, når den øvrige del af opgaven er klar.

Besvarelsen af selve opgaven
Titlen vil ofte være dit første, faste holdepunkt. På baggrund af den kan du lave en foreløbig disposition.

Du skal hele tiden, mens du arbejder på opgaven, forsøge at vurdere, hvad der er væsentligt og uvæsentligt i forhold til din foreløbige disposition og evt. ændre den undervejs.

Afslutning eller konklusion på opgaven
I de fleste tilfælde vil det være hensigtsmæssigt for dig at strukturere besvarelsen således, at der jævnligt forekommer delkonklusioner. Men det er vigtigt, at du til sidst samler trådene op – evt. ved at resumere delkonklusionerne – sådan at du kan give en sammenfattende konklusion.

Konklusionen er svaret på opgaveformuleringen.

Litteraturliste
Husk altid at angive forfatter, titel, forlag og udgivelsesår på det anvendte materiale. Hvis du flere gange i opgaven henviser til den samme bog, kan du lave en forkortelsessignatur (f. eks. Olsen). Denne forkortelses betydning forklares i litteraturlisten. Hvis du kun har anvendt visse afsnit i en bog eller et enkelt bind af et værk, kan du angive dette ved at notere sidetal eller hvilket bind, det drejer sig om.

Eks.:
Olsen, Rikke Agnete:        

41 Fortællinger om folk i fædrelandets historie
Lindhardt og Ringhof 2004
Forkortelse: Olsen

Bøgerne anbringes i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavn.

Husk at materiale fra Internet, TV, radio og lignende også skal være forsynet med klar kildeangivelse som andre tekster.

Det anbefales, at du vedlægger udskrifter af relevante internettekster som bilag.

Henvisninger
Opgaven er også en prøve i rimelig og hæderlig brug af materiale. Derfor må det tydeligt fremgå, hvad der er din egen formulering af problemstillingen, og hvor der er tale om referater, citater etc.

En henvisning kan skrives i en parentes direkte efter det, man vil henvise til. Den kan også placeres nederst på siden eller bagerst i opgaven. Word har en automatisk funktion til at lave fodnotehenvisninger med.

Henvisningen skal indeholde: forfatterefternavn, årstal for materialets udgivelse, sidetal.

Evt. bilag
Hvis du benytter dig af materiale i din opgavebesvarelse, som din vejleder og censor vil have vanskeligt ved at finde andre steder, skal du implementere det bagerst i din opgave som bilag. Der kan være tale om statistiske tabeller, måleresultater, artikler, Lydfiler og lignende. Kan dine bilag ikke flettes ind i din SRP, skal du uploade det under ekstra-materiale.

Margen, linjeafstand og skrifttype og -størrelse

Sørg for at der er en god margen, minimum 3 cm i venstre og højre side. Og så skal der anvendes 1 1/2 linjeafstand!

Der er ingen krav til skrifttype, men til selve brødteksten skal du anvende punktstørrelse 11-12. Til længere citater med indryk bruges punktstørrelse 9-10.

Citater

Du skal være omhyggelig med citater. Husk citationstegn både før og efter citatet og skriv rigtigt af. Tekstens stavemåde og retskrivning skal følges.

“Når det drejer sig om lidt længere citater, kan man evt. skrive med mindre typer eller skrive med mindre linieafstand  og foretage en indrykning på siden. Husk også at markere, hvor citatet stammer fra.”

(Efter anførselstegnet anføres bogens titel (evt. forkortelse) og sidetal i parentes. Eller kildeangivelsen kan anføres som en fodnote).

Overspringelser i citater markeres med parenteser og prikker (….).

Citater bør ikke være for lange, da de så giver indtryk af tomgang. Du kan referere dele af en tekst og nøjes med at citere de vigtigste passager. Når du refererer “meninger”, er det vigtigt, at du formulerer med dine egne ord, og at du ikke tager afsmitning fra det læste. Man kan lægge op til den slags “meningscitater” ved f. eks. at skrive “Det følgende er baseret på…”, “Ifølge forfatteren…”.

Rådfør dig med dine vejledere om, hvilken citatteknik der vil være bedst i din besvarelse.

Illustrationer

Evt. illustrationer skal – som citater – bruges til noget og så vidt muligt være placeret i sammenhæng med den tilhørende tekst. Husk også kildeangivelse.

Besvarelsen skal afleveres digitalt i PDF-format.

Opgaveblanketten (inkl. bilag) er uploadet af dine vejledere.

Bedømmelsen

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation – altså både den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation.

Ved det skriftlige produkt lægges der vægt på:

 • Om opgaveformuleringen er besvaret
  Dvs. om der er sammenhæng mellem opgaveformulering og konklusion, om alle dele af opgaveformuleringen er besvaret og om der er en rød tråd gennem opgaven

 • Relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag
  Dvs. om du bruger og kombinerer fagenes metoder på dit emne. Du skal ikke skrive om metoderne, men benytte dem
 • Den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
  Dvs. om du kan sætte dig ind i nyt stof
 • Anvendelse af relevant materiale
  Dvs. om du kan udvælge og vurdere forskellige faglige materialer
 • Den faglige formidling og fremstillingsform
  Dvs. om du kan bruge relevante faglige begreber og behersker den akademiske fremstillingsform med bl.a. noter og litteraturliste, og om du kan skrive forståeligt og klart

 

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på

 • Den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
  Dvs. om du i kort form kan gengive de vigtigste pointer i din opgave og forklare, hvordan du er nået frem til dem
 • Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag
  Dvs. om du kan demonstrere din faglige viden om dit emne så komplekst som muligt

 • Eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag
  Dvs. om du kan forklare hvordan og hvorfor din problemstilling har krævet bestemte metodiske tilgange. Inddrag her videnskabsteoretiske begreber og den videnskabelige basismodel

Hvis du har valgt at inddrage innovative løsningsforslag, bliver du også vurderet på din evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag.

 

Sygdom
Skulle du i løbet af opgaveperioden blive syg, skal du omgående kontakte kontoret. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Du skal selv betale lægeattesten. Skolen vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, hvordan vi løser problemet.

Snyd
Det er selvfølgelig snyd at aflevere en opgave eller dele af en opgave, du ikke selv har udarbejdet, og også hvis du skriver af fra en kilde, du ikke oplyser eller lader en anden skrive besvarelsen for dig. Hvis en elev medvirker ved en andens snyd, rammes hjælperen også.

Overlagt snyd kan i yderste konsekvens medføre, at muligheden for at afslutte studentereksamen bortfalder.

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger og til at analysere vores trafik. Ved fortsat brug af hjemmesiden godkender du vores cookiepolitik.