Studie- og ordensregler

(Lovgrundlag: Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelse nr. 1249 af 13. december 2004)

Aktiv deltagelse i undervisningen (bekendtgørelse § 4)
Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler (§ 3) Eleverne orienteres i starten af grundforløbet (intro) om reglerne og de konsekvenser det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.

Aktiv deltagelse i undervisningen på Sønderborg Statsskole indebærer:

 1. At eleverne møder til timerne
 2. At eleverne rettidigt afleverer skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat i fagbekendtgørelser eller af skolen.
 3. At eleverne er forberedte og møder med de relevante bøger og øvrigt undervisningsmateriale
 4. At eleverne er aktivt deltagende i undervisningen og viser vilje til at samarbejde
 5. At eleverne deltager i terminsprøver, årsprøver og andre evalueringer
 6. At eleverne deltager i skolens udadvendte aktiviteter, så som ekskursioner og studierejser, efter de gældende regler Aktiv deltagelse i undervisningen omfatter også deltagelse i projektarbejde, gruppearbejde i øvrigt og omlagt undervisning.

Enhver form for snyd medfører sanktioner.

Fravær

Fraværsregistreringen føres i Lectio og ethvert fravær  registreres. Eleverne skal i Lectio give skolen besked om årsagen til fraværet. Sygdomsfravær udover 5 dage skal meddeles skolen skriftlig eller mundtlig. Sygdom kan kræves dokumenteret ved hjælp af en af eleven betalt lægeerklæring.

Manglende aktiv deltagelse kan medføre følgende sanktioner på Sønderborg Statsskole:

 1. Faglæreren taler med eleven og indstiller til efterfølgende drøftelse i klasseteamet. Studievejleder følger op med en samtale. Rektor orienteres af koordinator og studievejleder.
 2. Eleven kan ved manglende opgaver midlertidigt pålægges at færdiggøre opgaver i det pågældende fags undervisningstid.
 3. Eleven bortvises midlertidigt fra skolen af rektor efter indstilling fra lærer/klasseteam og studievejleder og advares skriftligt.
 4. En tilsidesættelse af skolens studieregler kan få konsekvenser for tildeling af SU
 5. Eleven fratages muligheden for at aflægge prøver til eksamen i et eller flere fag.
 6. Eleven nægtes oprykning til næste skoleår og går om eller ud.

Ved punkterne 3 – 4 – 5 og 6 underrettes hjemmet, hvis eleven er under 18 år

Der er totalt rygeforbud på skolens matrikel. Overtrædelse af forbuddet medfører sanktioner.